De skærpede adgangsforudsætninger skal sikre, at de unge, der optages, er parate til at følge undervisningen og gennemføre uddannelsen.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om eleven har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat skal en elev, der ønsker en treårig uddannelse til teknisk, merkantil eller almen studentereksamen (htx, hhx eller stx) i 8., 9. eller evt. 10. klasse, have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer. For elever, der ønsker den toårige uddannelse til hf-eksamen (toårig hf), er kravet på 4,0 i gennemsnit.

Er en elev vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, skal eleven - for også at vurderes uddannelsesparat i 9. klasse og evt. 10 klasse - fortsat opfylde det faglige minimumsniveau.

For de elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, igangsættes en særlig vejlednings- og skoleindsats. Eleverne vil i 9. klasse og i evt. 10. klasse få foretaget en ny uddannelsesparathedsvurdering, som danner grundlaget for elevens optagelse på en gymnasial uddannelse.

Grafisk overblik over adgangskravene fra skoleåret 2019/20

Adgang til de treårige gymnasiale uddannelser (hhx, htx, stx) (pdf)

Adgang til den toårige hf-uddannelse (hf) (pdf)

Adgang til erhvervsuddannelserne (eud, eux og euv) (pdf)


Afgangseksamen fra folkeskolen

Ansøgere til de gymnasiale treårige uddannelser og til toårig hf fra 9. klasse, skal bestå afgangseksamen, og det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen skal bekræftes.

For at blive optaget på en gymnasial uddannelse, skal disse ansøgere have bestået folkeskolens afgangseksamen.

De skal derudover bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved resultaterne fra de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Andre veje til en gymnasial uddannelse

Særligt for elever, der søger de treårige gymnasiale uddannelser
For de få elever, som er vurderet uddannelsesparate med et fagligt niveau på mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer og består folkeskolens afgangseksamen, men ikke bekræfter uddannelsesparathedsvurderingens niveau ved afgangseksamen fra folkeskolen, gælder følgende:

Opnår eleven et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen, har eleven krav på optagelse på en gymnasial uddannelse uden vejledningssamtale.

Opnår eleven et gennemsnit på mellem 2,0 og 3,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen, er eleven forpligtet til at gennemføre en vejledningssamtale med henblik på at udfordre eleven fagligt og i forhold til valg af ungdomsuddannelse, hvorefter eleven har krav på optagelse.

Særligt for elever, der søger toårigt hf
Som noget nyt kan elever blive optaget på toårigt hf fra 9. klasse.

Elever, der søger toårigt hf fra 9. klasse, skal være vurderet uddannelsesparate med et fagligt niveau på mindst 4,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer, have bestået folkeskolens afgangseksamen og bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver i folkeskolens afgangseksamen.

Elever, der søger toårigt hf fra 10. klasse, skal være vurderet uddannelsesparate og have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.

Hvis en elev ikke er vurderet uddannelsesparat
Elever, som ikke er vurderet uddannelsesparate, kan optages på toårig hf eller de treårige gymnasiale uddannelser, hvis de får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse efter konkret vurdering
Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de få elever, som søger toårigt hf efter 10. klasse, eller som søger de treårige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. Konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale.

Forberedende tilbud
Elever, der ikke opfylder adgangsforudsætningerne, kan opkvalificere sig via en række forberedende tilbud. Disse tilbud er for eksempel 10. klasse, højskole, frie fagskoler, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne, produktionsskole, erhvervsgrunduddannelsen og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Implementering

Ændringerne i uddannelsesparathedsvurderingen træder i kraft for de elever, som går i 8. klasse i 2017/18. De nye adgangsforudsætninger vil derfor først gælde for de elever, som søger ind på en gymnasial uddannelse i 2019. Det bliver desuden muligt at søge ind på toårig hf fra 9. klasse allerede fra skoleåret 2017/18.

For at have krav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal ansøgeren ud over ovennævnte krav have søgt rettidigt og endvidere opfylde en række krav til deltagelse i undervisning og aflæggelse af prøver.

Sidst opdateret: 6. november 2018