Skolens drift

Hvordan forholder ledelsen sig, hvis lærere insisterer på at holde møde på skolen/bruge kopieringsfaciliteter?

Det kan lærerne ikke under en strejke/lockout, så ledelsen skal insistere på, at lærerene ikke kan få adgang til skolen.

Hvordan påvirkes adgangen til Undervisningsministeriets it-systemer og mulighederne for at få support og vejledning?

Der vil ikke være adgang til Undervisningsministeriets it-systemer under en eventuel konflikt.

Styrelsen for It og Læring (STIL) under Undervisningsministeriet driver en lang række it-systemer i undervisningssektoren, bl.a. UNI-Login, Optagelse.dk, test- og prøvesystemer samt administrative systemer for erhvervsskolerne.

I tilfælde af at konflikten bliver en realitet, vil en stor del af medarbejderne i STIL være omfattet allerede fra konfliktens første dag. Statens IT, som varetager serverdriften af Undervisningsministeriet it-systemer, er også udtaget til konflikten. Uden de nødvendige ressourcer i STIL og hos Statens IT, kan der ikke gennemføres de nødvendige løbende kontroller og opfølgninger på it-systemerne.

Af sikkerhedsmæssige årsager er STIL derfor nødsaget til at lukke alle Undervisningsministeriets it-systemer under en konflikt.

En liste med Undervisningsministeriets it-systemer findes på stil.dk/ok-18.

Hvad sker der konkret med it-systemerne?

Skulle en konflikt blive en realitet vil STIL blive nødsaget til at påbegynde en kontrolleret nedlukning af it-systemerne dagen før.

En lukning af systemerne betyder, at det ikke vil være muligt for brugerne at få adgang til it-systemerne i konfliktperioden. De brugere, som forsøger at tilgå et it-system, vil blive omdirigeret til en tekst på stil.dk/ok-18, hvor det fremgår, at it-systemerne er nedlukket under konflikten.

Der vil derudover være lukket for support og vejledning hos STIL i en eventuel konfliktperiode.

STIL vil i tilfælde af en konflikt informere brugerne om nedlukningen via både stil.dk/ok-18 og e-mail. Brugerne vil også få samme information via den ’telefonspeak’, som de bliver mødt af, hvis de ringer til it-supporten.

Efter afslutningen af en eventuel konflikt vil STIL genåbne it-systemerne hurtigst muligt. Det må dog forventes, at der vil gå nogle dage, inden alle it-systemer kører igen.

STIL vil løbende holde brugere orienteret om status for it-systemerne før, under og efter en eventuel konflikt på stil.dk/ok-18. STIL opdaterer denne side, så snart der er ny information.

AMU

Skal et opkrævet tillæg til normprisen for et kursus, som ikke blev fuldført eller aldrig kom i gang, refunderes?

Udgangspunktet er, at uddannelsen færdiggøres efter konflikten, hvorfor der i udgangspunktet ikke sker tilbagebetaling af erlagt tillæg til normprisen for et igangværende uddannelsesforløb. Såfremt virksomheden afviser deltagelse i det tilbudte kompensationsforløb, vil restbeløbet af tillægget til normprisen blive tilbagebetalt i det omfang, institutionen endnu ikke har afholdt udgifter knyttet til tillægget.

For uddannelsesforløb, der ikke kan påbegyndes på det planlagte tidspunkt, vil kursisten kunne melde fra og et eventuelt indbetalt tillæg til normprisen tilbagebetales i så fald.

Kan skolen opkræve afmeldegebyr for tilbud om et kompensationsforløb?

Bestyrelsen for en uddannelsesinstitution kan i henhold til § 10 a i lov om åben uddannelse beslutte, at der skal ske betaling for udeblivelse eller framelding senere end en uge før første undervisningsdag. Hvis konflikten forhindrer, at kurset starter, kan der ikke opkræves afmeldegebyr, fordi virksomheden ikke kan acceptere den nye dato, hvor institutionen tilbyder at afholde det.

Første undervisningsdag betragtes som selve startdatoen for kurset. Der kan altså heller ikke opkræves afmeldingsgebyr, hvis kurset er begyndt inden konflikten, og kursisterne efterfølgende udebliver fra det tilbudte forløb, der skal kompensere for resten af kurset.

Hvordan skal AMU-centrene forholde sig til eventuelle erstatningskrav fra kunder, hvor der er indgået skriftlige aftaler, hvor skolen er forpligtet til at levere certifikatuddannelser, der skal bruges på aftalte tidspunkter?

En vurdering af spørgsmål om erstatningskrav beror på indholdet af de aftaler, der er indgået mellem AMU-centret og virksomhederne. De pågældende aftaler, og deres indhold er ikke reguleret som sådan i ministeriets lovgivning.

Det vil i sidste ende være op til domstolene at vurdere, om der er et erstatningsgrundlag (medmindre der er aftalt voldgift), og i denne vurdering vil indgå, at der er tale om offentligt reguleret uddannelser og at skolerne efter institutionslovgivningen skal overholde de af finansministeren fastsatte krav om løn- og ansættelsesforhold, herunder en overenskomstmæssig lockout.

Kan ministeriet hjælpe en institution, der er kommet i økonomiske vanskeligheder, fordi AMU-kursisterne har fravalgt institutionens AMU-kurser, der har været aflyst på grund af konflikten?

Ministeriet kan yde lån til AMU-udbydere, der er godkendt i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, såfremt udbyderne er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. Ministeriet kan også yde ekstraordinære nødtilskud.

AMU-udbydere kan søge om lån og ekstraordinære nødtilskud ved henvendelse til ministeriet.

Lån og ekstraordinære nødtilskud vil være betinget af, at udbyderen efterfølgende følger ministeriets krav til institutionsdriften med henblik på genopretning af institutionens økonomi.

Specialpædagogisk støtte

Frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler: Modtager skolerne i tilfælde af konflikt tilskud til personlig assistance og hjælpemidler?

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer tilskud til hjælpemidler og personlig assistance, der ydes efter ansøgning fra skolen.

Da enkelte frie skoler er fritaget fra Finansministeriets lockoutvarsel, vil der under en eventuel konflikt fortsat være undervisning på enkelte frie skoler, ligesom der under en konflikt vil kunne blive oprettet ansøgninger om tilskud til personlig assistance og hjælpemidler fra en række skoler.

Tilskud til personlig assistance bevilges som et årligt tilskud på baggrund af omfang og varighed af den konkrete støtte. Det årlige tilskud udbetales i 12 månedlige rater, hvoraf august-raten kommer til udbetaling ultimo juli. Under en eventuel konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ikke udbetale tilskud. Tilskuddene til personlig assistance, der allerede er bevilget vil derfor først blive udbetalt, når konkliften er overstået.

Refusion til skolerne for allerede bevilgede hjælpemidler vil ikke blive udbetalt under en konflikt, idet medarbejderne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som behandler refusionsanmodningerne, vil være omfattet af konflikten.

Private institutioner for gymnasiale uddannelser (private gymnasieskoler, studenterkurser og Hf-kurser): Modtager skolerne i tilfælde af konflikt tilskud til SPS?

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer tilskud til SPS, der ydes efter ansøgning fra skolen.

Tilskud til lærertimer og praktisk medhjælp bevilges som et tilskud på baggrund af omfang og varighed af den konkrete støtte. Tilskuddet udbetales i månedlige rater, hvoraf august-raten kommer til udbetaling ultimo juli. Under en eventuel konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ikke kunne udbetale tilskud. Tilskuddene til lærertimer og praktisk medhjælp, der allerede er bevilget vil derfor først blive udbetalt, når konkliften er overstået.

Refusion til skolerne for allerede bevilgede hjælpemidler vil ikke blive udbetalt under en konflikt, idet medarbejderne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som behandler refusionsanmodningerne, vil være omfattet af konflikten.

Folkehøjskoler: Modtager skolerne i tilfælde af konflikt tilskud til SPS?

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer tilskud til SPS, der ydes efter ansøgning fra skolen.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, lærertimer og praktisk medhjælp bevilges som et tilskud på baggrund af omfang og varighed af den konkrete støtte. Tilskuddet udbetales i månedlige rater, hvoraf august-raten kommer til udbetaling ultimo juli. Under en eventuel konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ikke kunne udbetale tilskud. Tilskuddene til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, lærertimer og praktisk medhjælp, der allerede er bevilget vil derfor først blive udbetalt, når konkliften er overstået.

Refusion til skolerne for allerede bevilgede hjælpemidler vil ikke blive udbetalt under en konflikt, idet medarbejderne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som behandler refusionsanmodningerne, vil være omfattet af konflikten.

Tilskudsudbetaling

Gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og kombinerede ungdomsuddannelser: Modtager skolerne i tilfælde af konflikt refusion for SPS?

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer refusion for SPS, der ydes efter ansøgning fra skolen.

Uddannelsesstederne søger på baggrund af de udgifter, der har været i forbindelse med anskaffelsen af specialpædagogisk støtte refusion hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter at udgiften er afholdt. Under en eventuel konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ikke kunne udbetale refusion, idet medarbejderne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som godkender og frigiver udbetalingerne, vil være omfattet af en evt. konflikt. Refusion for afholdte udgifter vil derfor først blive udbetalt, når konkliften er overstået.

Det er en betingelse for, at skolen kan opnå refusion, at der er oprettet en refusionsanmodning samt at refusionsanmodningen er frigivet på skolen senest 30 dage efter, at fakturaen er betalt. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan kun i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen. I forbindelse med en eventuel konflikt kan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet dispensere fra 30 dages fristen, hvis overskridelsen er en direkte følge af konflikten, så skolen ikke har været i stand til at søge refusion inden for tidsfristen. Skolen skal i givet fald søge om dispensation på en mail til kontor for Specialpædagogisk Støtte i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hvordan påvirkes tilskudsudbetalingen af at Undervisningsministeriet også er udtaget til strejke og lockout?

Der er varslet strejke og lockout for en række medarbejdere i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og det kan få konsekvenser for afviklingen af tilskudsudbetalinger til uddannelsesinstitutionerne.

Med forligsmandens udsættelse af konfliktens ikrafttræden med 14 dage forventes det, at den varslede strejke tidligst kunne træde i kraft d. 22. april. Træder konflikten i kraft d. 22. april og varer en måned vil det betyde, at der ikke som normalt kan udbetales tilskud for juni måned.

Undervisningsministeriet vil dog fravige den normale praksis i forbindelse med tilskudsudbetalinger og i april 2018 foretage en fremrykket udbetaling af de ordinære tilskud og forskud for juni 2018. Udbetalingerne for juni vil dække størstedelen af tilskudsområderne.

Sidst opdateret: 4. april 2018