Undervisning

Hvordan tages der hånd om eleverne i tilfælde af eventuel konflikt?

Ledelsen på de institutioner, som berøres af konflikten, vil informere elever og kursister om, hvorvidt – og i hvilket omfang – undervisningen eventuelt vil blive påvirket, og hvordan den eventuelt aflyste undervisning i givet fald vil blive indhentet.

Ledelsen har i den forbindelse også ansvaret for, at eleverne får mulighed for at nå de faglige mål for de enkelte fag. Ledelsen vurderer i den forbindelse, om der skal gennemføres kompenserende undervisning for aflyste lektioner.

Hvordan kan man som elev vide, om der fortsat er undervisning under en eventuel konflikt?

Det er ledelsen på den enkelte institution, der har ansvaret for den undervisning, som eleverne tilbydes. Det gælder også planlægning og gennemførelse af undervisningstimerne.

Ledelsen på de institutioner, som berøres af konflikten, vil derfor orientere eleverne om, hvorvidt undervisningen vil blive påvirket, og hvordan den aflyste undervisning i givet fald vil blive indhentet.

Hvordan skal skolen forholde sig i tilfælde af aflyst undervisning på grund af en eventuel konflikt?

Det er institutionens ledelse, der har ansvaret for, at undervisningen gennemføres i henhold til det regelfastsatte timetal. Hvis der aflyses undervisning som følge af konflikt, må ledelsen vurdere om, der skal iværksættes kompenserende undervisning. Det kan fx ske ved på afsluttende hold at prioritere afvikling af så meget kompenserende undervisning som muligt frem mod eksamensperioden, og ved på ikke-afsluttende hold at skubbe dele af den aflyste undervisning til et senere tidspunkt, evt. det kommende skoleår.

Hvor hurtigt efter en evt. konflikts ophør skal skolerne genoptage undervisning og prøver?

Skolerne skal omgående indkalde eleverne, således at eleverne kan genoptage undervisning og prøver dagen efter konfliktens ophør.

Hvordan og hvem vurderer omfanget af den kompenserende undervisning efter en eventuel konflikt?

Ledelsen på de institutioner, der har været berørt af konflikten, vil vurdere, hvorvidt – og i hvilket omfang – undervisningen har været påvirket, og hvordan den aflyste undervisning kan blive indhentet.

Ledelsen har i den forbindelse også ansvaret for, at eleverne får mulighed for at nå de faglige mål for de enkelte fag. Ledelsen vurderer i den forbindelse, om der skal gennemføres kompenserende undervisning for aflyste lektioner.

Organisering af lærerarbejdet

Hvilken virkning vil det have for arbejdet på gymnasierne, hvis en eventuel konflikt bliver en realitet?

Under en eventuel konflikt vil de berørte lærere være afskåret fra at varetage den sædvanlige undervisning. Der vil som udgangspunkt ikke kunne ændres på skemaet, så fx tjenestemandsansatte lærere overtager lektioner fra konfliktramte lærere, da der vil være tale om konfliktramt arbejde.

For nærmere vejledning om konfliktramt arbejde henvises til Moderniseringsstyrelsens vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv.

Hvordan bliver pædagogikum berørt af en eventuel konflikt?

En eventuel konflikt vil kunne berøre afslutningen af såvel praktisk som teoretisk pædagogikum i varierende grad afhængigt af tidspunktet for og omfanget af en konflikt. Det er den enkelte institutions leder, der har ansvaret for, at en kandidat kan gennemføre pædagogikum. I tilfælde af en konflikt, der falder sammen med fx tredje og afsluttende besøg af tilsynsførende, som derfor ikke kan gennemføres, må institutionen derfor straks efter konfliktens ophør foranstalte et kompenserende besøg af tilsynsførende. I tilfælde af en konflikt, der falder sammen med afslutningen af teoretisk pædagogikum, udmeldes nærmere retningslinjer af Undervisningsministeriet og udbyderen af teoretisk pædagogikum.

Kan ledelsen reorganisere skemaet og dermed gymnasielærernes arbejde, så undervisningen i det hele overlades til de tjenestemandsansatte lærere?

Det arbejde, som en konfliktramt lærer var planlagt til at udføre, betragtes som konfliktramt arbejde. Udgangspunktet vil være, at der under en eventuel konflikt ikke kan gives undervisning i de lektioner, der normalt vil blive varetaget af en lærer omfattet af konflikten. Der vil her være tale om såkaldt konfliktramt arbejde.

For nærmere vejledning om konfliktramt arbejde henvises til Moderniseringsstyrelsens vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv

Studieture

Er reglerne de samme uanset om der er tale om en skole udpeget til strejke eller en af de øvrige skoler, der kan rammes af lockout?

Ja.

Er skolerne forpligtet til at betale eleverne det beløb tilbage, som de har indbetalt til deres studierejse?

Hvis skolen i henhold til den indgåede kontrakt med hotel og flyselskab har betalt pengene videre til hotel og flyselskab, afhænger det af den konkrete kontrakt, om skolen kan få pengene tilbage eller dækning for en aflyst studietur. Hvis skolen ikke får udgifterne retur eller dækket, ses der ikke, som spørgsmålet er formuleret, at være grundlag for, at skolerne skal betale penge, indbetalt af eleverne og/eller deres forældre, tilbage.

Det bemærkes dog, at der her er tale om privatretlige spørgsmål, som det falder uden for Undervisningsministeriets beføjelser at besvare, og hvis afgørelse i sidste ende hører under domstolene.

Har skolen et ansvar over for hoteller og flyselskaber, eller står det den enkelte elev frit for at benytte sin flybillet og sit hotel?

Hvis spørgsmålet skal forstås som et spørgsmål om, hvorvidt eleverne enkeltvis betragtet må bruge deres egen billet osv.,  afhænger det af, hvad der er aftalt med flyselskabet og hotellet, dvs. om kontrakten efter en konkret fortolkning af denne giver mulighed for, at hver enkelt elev benytter sin flybillet og hotelreservation på egen hånd.

Hvis spørgsmålet skal forstås som et spørgsmål om skolens ansvar for elevernes opførsel på flyturen og på hotellet, bemærkes, at flyselskabet og hotellet, som vi forstår spørgsmålet, har indgået aftale med skolen og således har en berettiget forventning om, at der er lærere med på studieturen til at føre tilsyn med eleverne. Vælger skolen at give eleverne mulighed for at tage af sted uden lærere, kan det således ikke udelukkes, at skolen vil kunne ifalde fx et erstatningsretligt ansvar for evt. skader, som eleverne måtte påføre fly eller hotel.

Spørgsmålet om erstatning er et privatretligt spørgsmål, som det falder uden for Undervisningsministeriets beføjelser at besvare, og hvis afgørelse i sidste ende hører under domstolene.

Skal skolen informere forældre om, at der er risiko for hel aflysning eller for, at studierejsen undervejs må afbrydes, fordi læreren rejser hjem?

Der vil være risiko for, at en studierejse ikke bliver til noget eller vil skulle afbrydes, alt efter hvornår en studierejse ligger i forhold til en eventuel konflikt, og alt efter om der med på turen er et tilstrækkeligt antal lærere, der ikke er konfliktramte, til at føre forsvarligt tilsyn med eleverne (også efter at en eller flere lærere må afbryde studieturen).

Ikke-konfliktramte lærer kan fx være uorganiserede lærere. Det er skolens egen vurdering, om forældre og elever skal varsles om en evt. aflysning.

Hvad hvis læreren slet ikke kan tage afsted fordi der er udsigt til, at der kommer konflikt undervejs i rejsen?

a) Kan en lærer insistere på det?

Det afhænger af et konkret lederskøn, om læreren skal tilpligtes til at tage af sted. I skønnet kan bl.a. indgå planlagt start- og sluttidspunkt for studieturen i forhold til den 4. april/10. april, antallet af evt. ikke-konfliktramte lærere på turen, og om ledelsen kan bruge læreren til andre opgaver hjemme på skolen, inden en evt. konflikt bryder ud.

b) Hvad så, hvis konflikten slet ikke realiseres, og der er planlagt undervisning i rejseugen, som ikke kan afvikles, fordi eleverne selv er taget af sted (hvis det er muligt)?

UVM forstår spørgsmålet sådan, at skolen overvejer at planlægge undervisning i rejseugen til erstatning for en aflyst studietur, som eleverne så alligevel tager afsted på egen hånd. Skolen må her gøre op med sig selv, om skolen vil lade eleverne tage afsted på turen på egen hånd (forudsat at dette er muligt) eller planlægge undervisning for dem. Evt. elevfravær håndteres efter skolens studie- og ordensregler. I dette tilfælde er lærerne planlagt med undervisning og er ikke ramt af en arbejdsstandsning (konflikt), hvorfor de vil have pligt til at udføre det planlagte arbejde.

Hvad hvis læreren tager af sted og der kommer strejke/lockout undervejs?

a) Kan eleverne blive alene uden, at der er givet samtykke fra forældre?

Skolen bør, inden det besluttes, om studieturen skal gennemføres, være opmærksom på risikoen for, at lærerne undervejs på studieturen bliver konfliktramt i et sådant omfang, at skolens tilsynspligt med eleverne ikke kan opfyldes. UVM anbefaler, at det overvejes nøje, også i tilfælde af, at skolen har indhentet forældresamtykke vedr. elever under 18.

b) Kan læreren vurdere, at næste optimale rejsetidspunkt er hjem sammen med eleverne på almindelig billet? Og kan læreren i givet fald få time/dagpenge i perioden? Hvad sker der, hvis læreren kommer til skade? (reelt ikke på arbejde, så ikke en arbejdsskade)

Tjenesterejser, som fx studieture, skal afbrydes ved iværksættelsen af en eventuel konflikt. Hvis en konfliktramt lærer selv vælger at blive på destinationen (ud over den tid, der nødvendigvis må forløbe, indtil hjemrejse rent praktisk er mulig, fx næste ledige flyafgang), må det ske for lærerens egen regning og risiko. Retten til time-/dagpenge på en tjenesterejse er afledt af selve det forhold, at man er på tjenesterejse, og der er derfor ikke ret til time-/dagpenge, hvis en lærer vælger at blive på destinationen.

Hvis læreren afbryder rejsen omgående på datoen for strejke/lockout: Hvem betaler den nye flybillet hjem?

Læreren er afsted som led i sit arbejde og må afbryde studieturen af arbejdsrelaterede forhold. Det vil derfor være skolen som arbejdsplads, der skal betale, forudsat at der er tale om en billet på økonomisk set rimelige vilkår. Det tilføjes, at det ligger inden for skolens formål at bruge penge på dette i en sådan situation.

Må skolen sende forældre med på en studietur?

Undervisningsministeriet kan ikke anbefale denne løsning. Det kan ikke forventes, at forældre kan varetage den undervisning, der er forudsat på studieturen, og det er således tvivlsomt, om der derefter overhovedet er tale om en studietur og ikke snarere en ferietur. Det falder uden for skolens formål at bruge penge på at sende forældrene af sted. 

Dertil kommer, at forældrene ikke nødvendigvis er vant til at håndtere tilsynet med mange unge mennesker. I forhold til ansvar for elevernes opførsel på flyturen og på hotellet, bemærkes, at flyselskabet og hotellet typisk vil have indgået aftale med skolen og således har en berettiget forventning om, at der er lærere med på studieturen til at føre tilsyn med eleverne. Vælger skolen at give eleverne mulighed for at tage af sted uden lærere og i stedet med forældre, kan det således ikke udelukkes, at skolen vil kunne ifalde fx et erstatningsretligt ansvar for evt. skader, som eleverne måtte påføre fly eller hotel. Spørgsmålet om erstatning er dog et privatretligt spørgsmål, som det falder uden for Undervisningsministeriets beføjelser at besvare, og hvis afgørelse i sidste ende hører under domstolene

Endvidere er der tale om at varetage en opgave, som konfliktramte lærere skulle have varetaget, dvs. om konfliktramt arbejde, hvis varetagelse ikke er nødvendiggjort af hensynet til personers liv eller helbred eller lignende nødsituationer. 

Må ledelsen tage med på rejsen?

Ledere vil i videre omfang end andre kunne være såvel forpligtet som berettiget til at overtage arbejdsfunktioner, som ellers skulle være varetaget af ansatte, der er omfattet af konflikten. Det er vanskeligt for styrelsen at være præcis i sin vejledning omkring konfliktramt arbejde, idet der stort set ikke er nogen praksis på undervisningsområdet i form af voldgiftskendelser m.v. Derfor opfordrer vi institutionernes ledelse til at udvise forsigtighed.  

Der vil fortsat skulle varetages den planlagte undervisning på studieturen.  

Deltagerbetaling

Hvis undervisningen på HF-enkeltfag må aflyses under en eventuel konflikt, vil der så ske tilbagebetaling af erlagt deltagerbetaling?

Udgangspunktet er, at uddannelsen færdiggøres efter konflikten, hvorfor der ikke sker tilbagebetaling af erlagt deltagerbetaling for igangværende uddannelsesforløb.

For uddannelsesforløb, der ikke kan påbegyndes på det planlagte tidspunkt, vil kursisten kunne melde fra og en eventuel indbetalt deltagerbetaling tilbagebetales i så fald.

Hvis undervisningen på GSK må aflyses under en eventuel konflikt, vil der så ske tilbagebetaling af erlagt deltagerbetaling?

Udgangspunktet er, at uddannelsen færdiggøres efter konflikten, hvorfor der ikke sker tilbagebetaling af erlagt deltagerbetaling for igangværende uddannelsesforløb.

For uddannelsesforløb, der ikke kan påbegyndes på det planlagte tidspunkt, vil kursisten kunne melde fra og en eventuel indbetalt deltagerbetaling tilbagebetales i så fald.

Må de private gymnasier nedsætte deltagerbetalingen i tilfælde af konflikt?

Spørgsmålet om, hvorvidt skolerne skal tilbagebetale forældrebetaling helt eller delvist for den periode, som konflikten har varet, er privatretligt og ikke reguleret i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser eller finansloven. Skolerne skal dog overholde den fastsatte mindste betaling på finansloven. Skolers eventuelle økonomiske tab ved tilbagebetaling dækkes ikke af staten.

Staten kompenserer ikke forældrene for manglende undervisning på frie skoler og private gymnasier når konflikten afsluttes.

Prøver og eksamen

Får en evt. konflikt betydning for afholdelsen af eksamen?

Det er langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning.

De konkrete konsekvenser vil afhænge af tidspunkt, varighed og omfang af konflikten. Derfor er det for tidligt at forudsige konsekvenserne af en eventuel konflikt for prøverne.

Ministeriet forbereder sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner i tilfælde af konflikt – herunder i forhold til prøver og eksamen.

I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvordan prøver og eksamen skal håndteres, herunder om evt. særlig planlægning og håndtering af prøvernes afholdelse og afvikling.

Kan eleverne begynde på en videregående uddannelse, hvis eksamen bliver ramt af en eventuel konflikt?

Det er langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning.

I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvilke retningslinjer for udstedelse af eksamensbeviser, der vil være gældende. Det vil blive tilstræbt, at eleverne kan modtage et eksamensbevis på det forudsatte tidspunkt med henblik på at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Kan man i tilfælde af konflikt kunne bruge årskarakterer som grundlag for optag på de videregående uddannelser?

Det er langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning.

I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvilke retningslinjer for udstedelse af eksamensbeviser, der vil være gældende. Det vil blive tilstræbt, at eleverne kan modtage et eksamensbevis på det forudsatte tidspunkt med henblik på at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Hvordan påvirker lockout- og strejkevarslet i Undervisningsministeriet de prøver, der afvikles ved hjælp af Netprøver.dk?

Udgangspunktet er at hovedparten af de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser gennemføres fra den 24. maj til den 6. juni 2018 i Netprøver.dk. Såfremt Undervisningsministeriet bliver konfliktramt, vil det ikke være muligt at gennemføre prøver i Netprøver, da Styrelsen for It og Læring (STIL) af sikkerhedsmæssige årsager lukker alle udadrettede it-tjenester ned forud for iværksættelsen af konflikten. Alle skriftlige prøver udsendes til skolerne i fysisk format i sommeren 2018, så prøverne vil kunne afvikles uden brug af Netprøver.dk.

Ministeriet forbereder sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner i tilfælde af konflikt – herunder i forhold til prøver og eksamen.

I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvordan prøver og eksamen skal håndteres, herunder om evt. særlig planlægning og håndtering af prøvernes afholdelse og afvikling

Hvordan påvirker lockout- og strejkevarslet i Undervisningsministeriet de skriftlige prøver, som leveres fra UVM?

Det er langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning.

Derfor er det for tidligt at forudsige konsekvenserne af en eventuel konflikt for prøverne, herunder de skriftlige prøver.

Ministeriet forbereder sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner i tilfælde af konflikt – herunder i forhold til prøver og eksamen.

I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvordan prøver og eksamen skal håndteres, herunder om evt. særlig planlægning og håndtering af prøvernes afholdelse og afvikling.

Hvad kan vi sige til vores elever vedr. eksamen og må vi prioritere eksamensfag?

Det er langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning.

I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvilke retningslinjer for udstedelse af eksamensbeviser, der vil være gældende. Det vil blive tilstræbt, at eleverne kan modtage et eksamensbevis på det forudsatte tidspunkt med henblik på at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Hvilke konsekvenser en evt. konflikt vil have for prøveafholdelsen på de gymnasiale uddannelser afhænger af tidspunkt, varighed og omfang af konflikten. Ministeriet forbereder sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner i tilfælde af konflikt – herunder i forhold til prøver og eksamen.

Med hensyn til prioritering af bestemte fag, så er det op til den enkelte skole, hvordan undervisningen kan organiseres mest hensigtsmæssigt inden for de sædvanlige lov- og bekendtgørelsesmæssige rammer.

Hvad gør man konkret med 3.g’ernes eksaminer – hvor langt frem kan de placeres?

Det er langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning.

I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvilke retningslinjer for udstedelse af eksamensbeviser, der vil være gældende. Det vil blive tilstræbt, at eleverne kan modtage et eksamensbevis på det forudsatte tidspunkt med henblik på at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Hvad sker der for elever, der har brug for produktion af tilgængeligt materiale til prøver og eksaminer?

Nota tilgængeliggør og kvalitetssikrer tilgængeligheden i materialet til prøver og eksaminer i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Hvor der ikke er tale om net-prøver forestår Nota også udsendelsen af prøvematerialet.

Der vil ikke finde tilgængeliggørelse og kvalitetssikring af tilgængeligt materiale sted hos Nota i en eventuel konfliktperiode til elever på de gymnasiale uddannelser ligesom der ikke vil kunne udsendes tilgængeligt prøvemateriale i konfliktperioden.

Specialpædagogisk støtte

Hvordan vil en eventuel konflikt påvirke tilbud om SPS på private institutioner for gymnasiale uddannelser (private gymnasieskoler, studenterkurser og Hf-kurser)?

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder tilskud til skoler og kurser til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, praktisk medhjælp, hjælpemidler, herunder tolkebistand til døve og hørehæmmede elever og rammer til særligt tilrettelagte studiematerialer.

I det omfang undervisningen aflyses/udskydes i forbindelse med en eventuel konflikt gælder der ikke særskilte forpligtelser i forhold til SPS.

Kan private institutioner for gymnasiale uddannelser (private gymnasieskoler, studenterkurser og Hf-kurser) ansøge om særligt tilskud til SPS under en eventuel konflikt?

Alt efter tidspunktet og omfanget af en eventuel konflikt, kan der være forskel på, i hvilket omfang medarbejderne på skolerne vil være omfattet af konflikten.

Som udgangspunkt forventes det it-fagsystem, SPS2005, som skolerne indgiver ansøger om tilskud til SPS i, at være tilgængeligt under en konflikt.

Der kan således godt under en eventuel konflikt blive indgivet ansøgninger til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om tilskud til SPS.

Under en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet dog som udgangspunkt ikke kunne behandle ansøgninger om tilskud til SPS. Behandling af ansøgninger må afvente konfliktens ophør.

Elever, hvis undervisning ikke er direkte berørt af en eventuel konflikt, vil således – såfremt en hidtidig bevilling til en løbende ydelse fx udløber i konfliktperioden – kunne blive berørt af konflikten, idet medarbejderne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som behandler sådanne ansøgninger, vil være omfattet af en eventuel konflikt.

Hvordan vil en eventuel konflikt påvirke tilbud om SPS på gymnasiale uddannelser?

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet giver bevillinger til tilskud til SPS med henblik på at ligestille elever med funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder med andre elever i undervisningen.

I det omfang undervisningen aflyses/udskydes i forbindelse med en eventuel konflikt gælder der ikke særskilte forpligtelser i forhold til SPS.

Hvis eleven har en løbende bevilling fra styrelsen, kan eleven bruge af den bevilgede støtteramme til ikke aflyste undervisningsaktiviteter. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har en række eksterne leverandører, der leverer støtte. Blandt leverandørerne er både private leverandører, leverandører på in house aftaler med andre statslige institutioner samt leverandører fra selvejende institutioner. I det omfang medarbejderne hos de enkelte leverandører er omfattet af en eventuel konflikt, vil de ikke kunne levere den tildelte støtte.

Der vil ikke finde nyproduktion af tilgængeligt materiale sted på Nota i en eventuel konfliktperiode til elever i ungdomsuddannelserne, idet Nota vil være omfattet af konflikt. Elever, der er oprettet som medlemmer af Nota, forventes som udgangspunkt fortsat at kunne hente allerede produceret materiale hos Nota via Notas hjemmeside også under en eventuel konflikt.

Nota har tre indlogningsmuligheder på nota.dk:

  • UNI-login
  • Nem-ID
  • Notas eget brugernavn/kodeord system

UNI-login vil ikke være anvendelig under en eventuel konflikt, men man vil fortsat kunne benytte de to andre login metoder, forudsat at brugeren kan huske sit kodeord til Notas eget system.

Ministeriets ordblindetest vil ikke være tilgængelig under en eventuel konflikt.

Kan gymnasiale uddannelser ansøge om tilskud til SPS under en eventuel konflikt?

Alt efter tidspunktet og omfanget af en eventuel konflikt, kan der være forskel på, i hvilket omfang medarbejderne på uddannelserne vil være omfattet af konflikten.

Som udgangspunkt forventes det it-fagsystem, SPS2005, som uddannelserne indgiver ansøger om tilskud til SPS i, at være tilgængeligt under en konflikt.

Der kan således godt under en eventuel konflikt blive indgivet ansøgninger til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om tilskud til SPS.

Under en eventuel konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet dog som udgangspunkt ikke kunne behandle ansøgninger om tilskud til SPS. Behandlingen af ansøgningerne må dog afvente en eventuel konflikts ophør.

Hvad gælder for elever med behov for døvetolkning på gymnasiale uddannelser?

Den Nationale Tolkemyndighed, der er systemejer af Tolkeportalen, hvorigennem bevillinger til tolkebistand administreres, er blevet fritaget fra konflikt. Døve og hørehæmmede elever, der inden en konflikt har fået bevilget en ramme på tolkebistand fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, vil derfor på samme vis som hidtil kunne anvende tolk i det omfang, der fortsat er undervisningsaktiviteter på skolen, herunder gruppearbejde, så længe bevillingen rækker.

Sidst opdateret: 22. marts 2018