Undervisning og minimumstimetal

Hvis skoleledelsen ikke kan tilbyde eleverne den skemalagte undervisning på skolen, har de så en tilsynsforpligtelse i forhold til de elever, som ikke har undervisning?

Der er ikke fastsat nærmere regler om tilsynsforpligtelsen over for børn på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Men undervisningsforholdet og kostskoleformen indebærer en tilsynsforpligtelse.
Skolen skal sikre et fornødent tilsyn med eleverne i undervisningstiden, i frikvarterer og spisepauser med videre. For efterskoler og frie fagskoler gælder forpligtelsen for hele døgnet. Det er skolens leder, som træffer beslutning om udøvelsen af tilsynet.

Ved fornødent tilsyn forstås tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra vurderingen af de konkrete forhold, herunder elevernes alder, aktivitetens art, de stedlige forhold og lokalernes indretning og udstyr.

Under en konflikt vil eleverne (også) i de undervisningstimer, der rammes af konflikten, være omfattet af skolens tilsyn. Medarbejdere, der ikke er omfattet af konflikten, skal varetage deres sædvanlige arbejde, og kan derfor som udgangspunkt ikke flyttes til opgaver, som er konfliktramt. Det er udgangspunktet, at en opgave vil være konfliktramt, hvis den på den enkelte skole er indlagt som en integreret del af lærernes tjenesteplan.

For nærmere vejledning om konfliktramt arbejde henvises til Moderniseringsstyrelsens vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv.

Kan skoler inddrage weekender og helligdage til kompenserende undervisning?

For de frie grundskoler mv. er der i lovgivningen ingen hindringer for at anvende weekender og helligdage til kompenserende undervisning.

Har skolen pligt til siden at indhente evt. forsømt undervisning?

De frie skoler skal gøre deres bedste for at kompensere for tabt undervisning eller vejledning. Dette gælder især i de fag, hvor eleverne skal til prøve, så de har det nødvendige grundlag for at aflægge prøverne. Styrelsen for Undervisning- og Kvalitet vil informere skolerne om, hvilke retningslinjer, der vil gælde i tilfælde af en eventuel konflikt.

Skal eleverne aflægge prøve, hvis de har mistet undervisningstid under en eventuel konflikt?

De frie skoler skal gøre deres bedste for at kompensere for tabt undervisning eller vejledning. Dette gælder især i de fag, hvor eleverne skal til prøve, så de har det nødvendige grundlag for at aflægge prøverne. Styrelsen for Undervisning- og Kvalitet vil informere skolerne om, hvilke retningslinjer, der vil gælde i tilfælde af en eventuel konflikt.

Organisering af lærerarbejdet

Hvilken virkning vil en eventuel konflikt have for arbejdet i skolen?

Den præcise virkning for arbejdet i skolen vil først og fremmest afhænge af en eventuel konflikts omfang og længde. Dernæst vil virkningen variere fra skole til skole. Det er dog klart, at skolernes undervisning og øvrige opgaver i forhold til eleverne vil være påvirket, da et stort antal lærere vil være konfliktramt og dermed afskåret fra at varetage den sædvanlige undervisning.

For nærmere vejledning om konfliktramt arbejde henvises til Moderniseringsstyrelsens vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv.

Hvordan skal skoleledelsen tilrettelægge arbejdet, hvis lærere og børnehaveklasseledere organiseret i Frie Skolers Lærerforening eller Danmarks Lærerforening ikke længere varetager undervisningen?

Hvis der igangsættes en mere omfattende arbejdsstandsning, skal den enkelte skole tilstræbe en afpasset driftssituation, så driften begrænses til de mest nødvendige opgaver.

Der skal med afsæt i konfliktvarslernes indhold (det vil sige hvilke arbejdstagere og hvilke arbejdsfunktioner rammes) foretages en afgrænsning af, hvilket arbejde der er konfliktramt.

Skolens ledelse (skoleleder/forstander, viceinspektør/viceforstander, afdelingsinspektør og afdelingsledere) vil ikke være omfattet af en eventuel lockout, men derimod af en eventuel strejke. Ledere vil i videre omfang end andre kunne være såvel forpligtet som berettiget til at overtage arbejdsfunktioner, som ellers skulle have været varetaget af ansatte, der er omfattet af en evt. konflikt.

Personale, der ikke er omfattet af et konfliktvarsel, skal udføre deres sædvanlige arbejde, herunder sædvanligt over- eller merarbejde.

For nærmere vejledning om konfliktramt arbejde henvises til Moderniseringsstyrelsens vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv.

Kan skoleledelsen reorganisere skemaet og dermed lærernes arbejde, så undervisningen i det hele overlades til andre ansatte, end de lærere, der er omfattet af konfliktvarslet?

Hvis der eventuelt igangsættes en mere omfattende arbejdsstandsning, skal den enkelte skole tilstræbe en afpasset driftssituation, så driften begrænses til de mest nødvendige opgaver.

Der skal med afsæt i konfliktvarslets indhold (det vil sige hvilke arbejdstagere og hvilke arbejdsfunktioner der rammes) foretages en afgrænsning af, hvilket arbejde der er konfliktramt.

Det arbejde, som en konfliktramt lærer var planlagt til at udføre, betragtes som konfliktramt arbejde. Udgangspunktet vil være, at der under en eventuel konflikt ikke kan gives undervisning i de lektioner, der normalt vil blive varetaget af en lærer omfattet af konflikten.

Det vil derfor som udgangspunkt ikke være muligt at ændre skoleskemaet, så uorganiserede lærere eller anden uorganiseret arbejdskraft overtager klasser og fag fra de overenskomstansatte lærere, der er omfattet af konflikten.

En konflikt vil derfor indebære, at der i forhold til undervisningen vil opstå ”huller” i skemaet for eleverne. Omfanget af aflyste timer vil afhænge af organiseringen af lærerne på de enkelte skoler.

For nærmere vejledning om konfliktramt arbejde henvises til Moderniseringsstyrelsens vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv.

Kan skolens bestyrelse pålægge ledelsen at undervise eleverne?

Ledere, som ikke er omfattet af konfliktvarslet, skal som udgangspunkt udføre deres sædvanlige arbejde.

I praksis er der en videre adgang til at pålægge ledere andre arbejdsopgaver end de ikke-konfliktramte lærere og børnehaveklasseledere mv., herunder konfliktramt arbejde. Der gælder således ikke en ret for lederne til at holde sig neutrale i forhold til konfliktramt arbejde, hvis de har en faglig kompetence i forhold til den pålagte opgave. Jo højere oppe i hierarkiet, en leder er, jo større adgang er der til at udføre konfliktramt arbejde, og jo længere nede i hierarkiet, jo mindre adgang til det.

Ledelsen udgør dog kun et ganske begrænset antal ansatte på den enkelte skole og vil derfor normalt ikke alene kunne løfte hele undervisningsopgaven.

Ansættelsesretslige spørgsmål

Nogle lærere på frie skoler er ansat på overenskomst, men har bevaret retten til  en tjenestemandspension fra et tidligere ansættelsesforhold. Er de at anse for overenskomstansatte eller tjenestemandslignende ansatte?

Dette spørgsmål vedrører lærere på frie skoler ansat på overenskomst, Organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler (Modst 008-16), men har bevaret retten til en tjenestemandspension fra et tidligere ansættelsesforhold.

Disse lærere er at anse som overenskomstansatte og ikke tjenestemandslignende ansatte.

Det betyder, at disse lærere er, i modsætning til tjenestemandslignende ansatte, omfattet af de afgivne konfliktvarsler vedrørende denne overenskomst, hvis de er medlem af den forhandlingsberettigede faglige organisation.

Tilsyn med eleverne og pasning i SFO

Hvordan kan vi forvente, at situationen vil udvikle sig for eleverne, hvis de konkret ikke kan modtage undervisning i skolen eller blive passet i skolefritidsordningen i de skemalagte (men aflyste) timer?

Der kan opstå situationer, hvor forældre kan få et praktisk pasningsbehov. Børn, der hverken har mulighed for fortsat at få undervisning på skolen eller blive superviseret af skolens ansatte som led i skolens tilsynspligt, og som heller ikke kan blive passet i skolefritidsordningen med videre eller arrangere sig ved et privat pasningsalternativ, vil således i praksis være henvist til at blive passet af deres forældre.

Kan skoleledelsen løfte tilsynsopgaven med de lærer-, pædagog- og lederressourcer, der vil være til rådighed under en konflikt?

Tilsynet med eleverne sker på skolelederens ansvar og kan i princippet udføres af alle efter forudgående instruktion. Tilsynet kan også ske ved, at lærere i fornødent omfang pålægges at føre tilsyn med flere klasser. Også medarbejdere fra skolefritidsordningen, der er tillagt faste timer i skolen, som for eksempel praktisk, pædagogisk medhjælp i klasser, kan indgå i tilsynet med klassens elever.

Det vil afhænge af medarbejdersammensætningen på den enkelte skole og de pågældendes organisering, om skoleledelsen i det enkelte tilfælde vil kunne løfte tilsynsopgaven ved hjælp af det personale, der ikke er omfattet af konflikten.

For nærmere vejledning om konfliktramt arbejde henvises til Moderniseringsstyrelsens vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv.

Kan skoleledelsen vælge at sende de ældre klasser hjem og koncentrere lærerindsatsen og tilsynet om de yngre elever?

Under en konflikt skal den enkelte skole tilstræbe en afpasset driftssituation, hvis der kommer en omfattende arbejdsstandsning.

Hvis skolelederens vurdering er, at der fortsat kan gennemføres undervisning i et vist omfang, men at indsatsen og tilsynet af ressourcemæssige årsager må centreres om visse elevgrupper, må lederen foretage en vurdering af det forholdsmæssige antal børn, der fortsat kan undervises.

Hvis elever sendes hjem fra skolen på grund af konflikten, skal forældrene på forhånd orienteres herom.

Hvis skoleledelsen ikke kan varetage et forsvarligt tilsyn med eleverne i skolen, kan eleverne så blive passet i en eventuel skolefritidsordning i den tid, hvor der normalt er skemalagt undervisning?

Hvis en skolefritidsordning eller et fritidshjem ikke rammes af en evt. konflikt, kan eleverne benytte fritidsordningen, men kun i dennes åbningstid. (Det er en forudsætning, at eleverne er tilmeldt fritidsordningen).

Spørgsmålet om åbningstid er et lokalt anliggende.

Specialpædagogisk støtte

Hvordan vil en eventuel konflikt påvirke de frie grundskolers forpligtelse til at yde SPS?

Frie grundskoler er ifølge friskoleloven forpligtet til at give specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med behov herfor, tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og yde personlig assistance, der kan hjælpe en elev til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder forskellige former for særlige tilskud til disse formål.

Uanset om skolen får økonomisk støtte eller ej, skal skolen give eleverne den undervisning og støtte, de har brug for. I det omfang undervisningen aflyses/udskydes i forbindelse med en eventuel konflikt vil skolerne normalt heller ikke skulle iværksætte SPS.

Kan frie grundskoler ansøge om særligt tilskud til SPS under en eventuel konflikt?

Alt efter tidspunktet og omfanget af en eventuel konflikt, kan der være forskel på, i hvilket omfang medarbejderne på de frie skoler vil være omfattet af konflikten. Hertil kommer at enkelte skoler er fritaget fra Finansministeriets lockoutvarsel.

Som udgangspunkt forventes det it-fagsystem, SPS2005, som skolerne indgiver ansøger om tilskud til SPS i, at være tilgængeligt under en konflikt.

Der kan således godt under en eventuel konflikt blive indgivet ansøgninger til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om tilskud til SPS.

Under en eventuel konflikt vil Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet dog som udgangspunkt ikke kunne behandle ansøgninger om tilskud til hjælpemidler og personlig assistance. Behandling af ansøgninger må afvente konfliktens ophør.

For de frie grundskoler er der frist for ansøgninger om tilskud til personlig assistance til skoleåret 2018/2019 d. 1. april 2017. Disse ansøgninger behandles ikke under en eventuel konflikt, men må vente til konflikten er ophørt.

Hvordan vil en eventuel konflikt påvirke efterskoler og frie fagskolers forpligtelse til at yde SPS?

Efterskoler og frie fagskoler er ifølge lov om efterskoler og frie fagskoler forpligtet til at tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og yde personlig assistance, der kan hjælpe en elev til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder forskelige former for særlige tilskud til disse formål.

Uanset om skolen får økonomisk støtte eller ej, skal skolen give eleverne den undervisning og støtte, de har brug for. I det omfang undervisningen aflyses/udskydes i forbindelse med en eventuel konflikt vil skolerne normalt heller ikke skulle iværksætte SPS.

Kan efterskoler og frie fagskoler ansøge om særligt tilskud til SPS under en eventuel konflikt?

Alt efter tidspunktet og omfanget af en eventuel konflikt, kan der være forskel på, i hvilket omfang medarbejderne på de frie skoler vil være omfattet af konflikten. Hertil kommer at enkelte skoler er fritaget fra Finansministeriets lockoutvarsel.

Som udgangspunkt forventes det it-fagsystem, SPS2005, som skolerne indgiver ansøger om tilskud til SPS i, at være tilgængeligt under en konflikt.

Der kan således godt under en eventuel konflikt blive indgivet ansøgninger til Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet om tilskud til SPS.

Under en konflikt vil Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet dog som udgangspunkt ikke kunne behandle ansøgninger om tilskud til hjælpemidler og personlig assistance. Behandling af ansøgninger må afvente konfliktens ophør.

Kan folkehøjskoler ansøge om særligt tilskud til SPS under en eventuel konflikt?

Ifølge Folkehøjskolernes Forening kan ansatte på folkehøjskoler ikke blive en del af de varslede strejke- og lockoutvarsler, da der ikke er centrale overenskomster for hverken det pædagogiske eller det teknisk administrative personale.

Kulturministeriet yder tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov samt til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap. Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet administrer tilskuddet på vegne af Kulturministeriet.

Som udgangspunkt forventes det it-fagsystem, SPS2005, som skolerne indgiver ansøger om tilskud til SPS i, at være tilgængeligt under en konflikt.

Der kan således godt under en eventuel konflikt blive indgivet ansøgninger til Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet om tilskud til SPS.

Under en eventuel konflikt vil Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet dog som udgangspunkt ikke kunne behandle ansøgninger om tilskud til SPS. Behandling af ansøgninger må afvente konfliktens ophør.

Elever vil såfremt en hidtidig bevilling til en løbende ydelse fx udløber i konfliktperioden kunne blive berørt af en eventuel konflikt, idet medarbejderne i Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet som behandler sådanne ansøgninger, vil være omfattet af en eventuel konflikt.

Hvad gælder for elever med behov for døvetolkning på folkehøjskoler?

Den Nationale Tolkemyndighed, der er systemejer af Tolkeportalen, hvorigennem bevillinger til tolkebistand administreres, er blevet fritaget fra konflikt. Døve og hørehæmmede elever, der inden en konflikt har fået bevilget en ramme på tolkebistand fra Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet, vil derfor på samme vis som hidtil kunne anvende tolk så længe bevillingen rækker.

Lejrskoler og sommerferie

Kan sommerferien blive inddraget ift. kompenserende undervisning?

For frie grundskoler mv. gælder, at loven ikke pålægger skolerne at indlede sommerferien på noget bestemt tidspunkt.

Hvad med evt. aflyste lejrskoler?

På frie skoler varetager bestyrelsen den overordnede ledelse af skolen, og skolens leder eller forstander varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens ledelse træffer beslutning om, hvorvidt, hvornår og i hvilket omfang undervisningen på skolen skal organiseres og tilrettelægges som lejrskole. Det er op til ledelsen på den enkelte frie skole at beslutte, hvad der skal ske, hvis en planlagt lejrskole er blevet aflyst som følge af konflikten.

Uddannelsesplaner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Særligt for efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler og frie grundskoler med kostafdeling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Prøver og eksamen

Får en eventuel konflikt betydning for afholdelse af de frie skolers afsluttende prøver?

Det er langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning.

De konkrete konsekvenser vil afhænge af tidspunkt, varighed og omfang af konflikten. Derfor er det for tidligt at forudsige konsekvenserne af en eventuel konflikt for prøverne. 

Ministeriet forbereder sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner i tilfælde af konflikt – herunder i forhold til prøver og eksamen.

I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning- og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvordan prøver og eksamen skal håndteres, herunder om evt. særlig planlægning og håndtering af prøvernes afholdelse og afvikling. 

Hvis prøvedatoer eller prøveperioder eventuelt ændres, hvordan vil forældre og elever så blive orienteret?

Det er langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning.

Derfor er det for tidligt at forudsige konsekvenserne af en eventuel konflikt for prøverne, herunder om en sådan vil have konsekvenser for den enkelte skoles tilrettelæggelse af eksamensperioden.

I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvordan prøver og eksamen skal håndteres, herunder om evt. særlig planlægning og håndtering af prøvernes afholdelse og afvikling. Skolens ledelse vil herefter være forpligtet til at informere forældre og elever.

Hvordan påvirker strejke- og lockoutvarslet i Undervisningsministeriet afviklingen af de prøver, der afvikles ved hjælp af testogprøver.dk?

Udgangspunktet er, at de frie skolers skriftlige prøver, hvoraf hovedparten er digitale afvikles fra den 2. til og med den 14. maj 2018– enten ved at de er selvrettende og gennemføres i testogprøver.dk eller ved at de distribueres til eleverne via testogprøver.dk ved prøvestart. Såfremt Undervisningsministeriet bliver konfliktramt, vil det ikke være muligt at gennemføre prøver ved hjælp af testogprøver.dk, da STIL af sikkerhedsmæssige årsager lukker alle udadrettede it-tjenester ned forud for iværksættelsen af konflikten. Alle folkeskolens skriftlige prøver udsendes dog også til skolerne i en plan B-form, så prøverne kan afvikles uden brug af testogprøver.dk. 

Ministeriet forbereder sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner i tilfælde af konflikt – herunder i forhold til prøver og eksamen.

I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen og Undervisning og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvordan prøver og eksamen skal håndteres, herunder om evt. særlig planlægning og håndtering af prøvernes afholdelse og afvikling.

De konkrete konsekvenser af en evt. konflikt, afhænger af tidspunkt, varighed og omfanget af konflikten. Ministeriet forbereder sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner i tilfælde af konflikt – herunder i forhold til prøver og eksamen. Men det er klart, at en eventuel konflikt kan have konsekvenser prøveafholdelsen på de frie skoler.

Kan man blive optaget på en ungdomsuddannelse, hvis prøverne ikke gennemføres?

Det er langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning.

Derfor er det for tidligt at forudsige konsekvenserne af en eventuel konflikt for prøverne, herunder om en sådan vil have konsekvenser for den enkelte skoles tilrettelæggelse af eksamensperioden.

I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvordan prøver og eksamen skal håndteres, herunder om evt. særlig planlægning og håndtering af prøvernes afholdelse og afvikling. Det vil blive tilstræbt, at eleverne kan modtage et eksamensbevis på det forudsatte tidspunkt med henblik på at kunne blive optaget på en ungdomsuddannelse.

Hvordan påvirker strejke- og lockoutvarslet i Undervisningsministeriet afviklingen af de afsluttende prøver på de frie skoler?

Det er klart, at en eventuel konflikt kan have konsekvenser for afholdelsen af de frie skolers prøver. 

Det er dog langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning.

De konkrete konsekvenser vil afhænge af tidspunkt, varighed og omfang af konflikten. Derfor er det for tidligt at forudsige konsekvenserne af en eventuel konflikt for prøverne. 

Ministeriet forbereder sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner i tilfælde af konflikt – herunder i forhold til prøver og eksamen.
I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvordan prøver og eksamen skal håndteres, herunder om evt. særlig planlægning og håndtering af prøvernes afholdelse og afvikling.

Hvad sker der for elever, der har brug for produktion af tilgængeligt materiale til prøver og eksaminer?

Nota kvalitetssikrer prøve- og eksamensmateriale for Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet, i forhold til tilgængelighed.

Der vil ikke finde kvalitetssikring af tilgængeligt materiale sted på Nota i en eventuel konfliktperiode til elever på frie skoler.

Må vi offentliggøre udtrækket mandag den 23. april?

Da konflikten nu er blevet udskudt, skal alle skoler offentliggøre udtrækket på mandag den 23. april, uanset hvad status for forhandlingerne er på mandag.

Hvis der sker et sammenbrud i forhandlingerne, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet melde ud, hvordan skolerne skal forholde sig til prøveafholdelsen, men dette vil ikke få konsekvenser for offentliggørelsestidspunktet for udtrækket, da offentliggørelsen skal ske planmæssigt på mandag den 23. april.

Deltagerbetaling

Må de frie skoler nedsætte forældrebetalingen i tilfælde af konflikt?

Spørgsmålet om, hvorvidt skolerne skal tilbagebetale forældrebetaling helt eller delvist for den periode, som konflikten har varet, er privatretligt og ikke reguleret i lov om friskoler og private grundskoler m.v.,  lov om efterskoler og frie fagskoler, eller finansloven. Skolerne skal dog overholde den fastsatte mindste betaling på finansloven. Skolers eventuelle økonomiske tab ved tilbagebetaling dækkes ikke af staten.

Staten kompenserer ikke forældrene for manglende undervisning på frie skoler og private gymnasier når konflikten afsluttes.

Sidst opdateret: 19. marts 2018