Undervisning

Hvordan kan man som elev vide, om der fortsat er undervisning på institutioner for erhvervsrettet uddannelse under en eventuel konflikt?

Det er ledelsen på den enkelte skole, der har ansvaret for den undervisning, som eleverne tilbydes. Det gælder også planlægning og gennemførelse af undervisningstimerne.

Ledelsen på de institutioner, som berøres af en evt. konflikten, skal derfor orientere og informere eleverne om, hvorvidt undervisningen vil blive påvirket, og hvordan den aflyste undervisning i givet fald vil blive indhentet.

Ledelsen skal før arbejdsstandsningen træder i kraft orientere eleverne om, hvordan informationer vil blive givet under konflikten.

Hvordan og hvem vurderer omfanget af den kompenserende undervisning efter en eventuel konflikt?

Ledelsen på de institutioner, der evt. bliver berørt af konflikten, skal orientere og informere elever og kursister om, hvorvidt – og i hvilket omfang – undervisningen har været påvirket, og hvordan den aflyste undervisning vil blive indhentet.

Ledelsen har i den forbindelse også ansvaret for, at eleverne får mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige for at nå de faglige mål for de enkelte fag. Ledelsen vurderer i den forbindelse, om der skal gennemføres kompenserende undervisning for aflyste lektioner.

Hvordan tages der hånd om elever og kursister, hvis undervisningen må aflyses?

Ledelsen på de institutioner, som evt. berøres af konflikten, skal orientere og informere elever og kursister om, hvorvidt – og i hvilket omfang – undervisningen eventuelt vil blive påvirket, og hvordan den eventuelt aflyste undervisning i givet fald vil blive indhentet.

Ledelsen har i den forbindelse også ansvaret for, at eleverne får mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige for at nå de faglige mål for de enkelte fag. Ledelsen vurderer i den forbindelse, om der skal gennemføres kompenserende undervisning for aflyste lektioner.

Hvor hurtigt efter en evt. konflikts ophør skal skolerne genoptage undervisning og prøver?

Skolerne skal omgående indkalde eleverne, således at eleverne kan genoptage undervisning og prøver dagen efter konfliktens ophør, med mindre andet følger af, at der er flyttet rundt på skole- og praktikperioder ved ændring af elevens individuelle uddannelsesplan.

Vil på grundforløbet kunne forlænges og kan eleverne begynde på et hovedforløb?

Elever, der ikke har opfyldt de særlige kompetencemål forud for undervisningen i hovedforløbet eller ikke har aflagt grundforløbsprøven, vil efter en konkret vurdering kunne få forlænget deres grundforløb. Elevens uddannelsesplan skal ændres i overensstemmelse hermed.

Skolerne skal i tilfælde af en eventuel konflikt tilrettelægge deres optag til hovedforløbet på en sådan måde, at der tages hensyn til elever, der på grund af en afsluttet konflikt, ikke kan afslutte deres grundforløb inden tidspunktet for hovedforløbets begyndelse.

Hvilken virkning vil det have for undervisningen på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvis der eventuelt kommer en konflikt?

Den præcise virkning for undervisningen på institutioner for ungdoms- og voksenuddannelse vil først og fremmest afhænge af konfliktvarslets indhold (det vil sige hvilke arbejdstagere og hvilke arbejdsfunktioner rammes). Dernæst vil virkningen varierer fra skole til skole alt afhængig af de enkelte læreres organisatoriske tilhørsforhold og ansættelsesform. Fx er tjenestemandslignende ansatte lærere, dvs. lærere der er ansat i henhold til ansættelsesbekendtgørelsen, er hverken omfattet af strejke eller lockout i tilfælde af konflikt. 

Under en eventuel konflikt vil de berørte lærere være afskåret fra at varetage den sædvanlige undervisning. Der vil som udgangspunkt ikke kunne ændres på skemaet, så ikke-konfliktramte undervisere overtager lektioner fra konfliktramte lærere, da der vil være tale om konfliktramt arbejde.

For nærmere vejledning om konfliktramt arbejde henvises til Moderniseringsstyrelsens vejledning om arbejdsstandsning.

AMU-kurser

Hvilke konsekvenser har en eventuel konflikt for AMU-kurser?

AMU-uddannelserne er kendetegnet ved, at uddannelsernes gennemsnitlige varighed kun er 3,3 dage, at de fleste kursister er beskæftigede, og at der ikke er eksamen, da det normalt er lærerens bedømmelse, der danner grundlag for udstedelse af uddannelsesbevis. Enkelte uddannelser afsluttes dog med en certifikatprøve, der danner grundlag for udstedelse af et certifikat, som kan være forudsætningen for at varetage en bestemt arbejdsfunktion, for eksempel at køre truck eller at arbejde med fødevarer.

En eventuel konflikt vil derfor både kunne ramme kursister og virksomheder, hvis uddannelsen er en forudsætning for at varetage en jobfunktion, hvilket især er tilfældet på områder, hvor der er krav om certifikat. Det vil i flere tilfælde være muligt at tage certifikatet hos en privat udbyder.

En eventuel konflikt kan indebære, at en institution, der ikke kan gennemføre undervisningen uden de konfliktramte lærere, må aflyse undervisningen og udsætte kurset til efter en eventuel konflikts afslutning.

Skal AMU-kursister med akut behov for AMU i forbindelse med beskæftigelse, som får aflyst deres AMU-kursus som følge af en eventuel konflikt, bagerst i køen, når AMU-kurserne igangsættes igen?

Nej. I tilfælde af en eventuel konflikt bør AMU-kursister, som efter en sådan konflikts ophør har akut behov for AMU i forbindelse med beskæftigelse, og som allerede er optaget, og som eventuelt var i gang med AMU-kurset, da det blev aflyst i forbindelse med en sådan konflikt, i videst mulig omfang prioriteres først, når nu AMU-kurserne er genoptaget.

Hvis en uddannelsesinstitution ikke har kapacitet til at optage alle rettidigt tilmeldte ansøgere, skal optagelse efter gældende regler ske efter fagligt relevante kriterier samt tilmeldingstidspunktet. Ministeriet anbefaler derfor, at institutionerne prioriterer at afholde kurser efter lockoutens afslutning for kursister ud fra et beskæftigelseshensyn, når de skal afvikle den pukkel, der eventuelt er opstået som følge af den netop afsluttede konflikt.

Det vil sige, at man prioriterer de personer, der har umiddelbart beskæftigelsestilbud (arbejdsgivererklæringer) først, og dernæst beskæftigede og øvrige i forhold til tilmeldingstidspunkt.

SOSU

Spørgsmål: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Svar: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Spørgsmål: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Svar: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Spørgsmål: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Svar: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

VEU-godtgørelse

Spørgsmål: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Svar: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Spørgsmål: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Svar: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Spørgsmål: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Svar: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue.

Praktik og uddannelsesaftaler

Hvad sker der i forhold til uddannelsesaftaler?

For elever med en uddannelses- eller praktikaftale vil skolen sammen med det lokale uddannelsesudvalg og det faglige udvalg arbejde for forhandling med praktikvirksomhederne om en alternativ tilrettelæggelse af vekselvirkningen mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, så eleverne kan være i praktik, hvis skoleundervisningen må aflyses på grund en eventuel konflikt.

Eleven kan i den sammenhæng ikke afvise en omstrukturering af uddannelsesforløbet, der har til formål at sikre, at eleven kan opnå sit kompetencegivende uddannelsesbevis.

Det er ministeriets opfattelse, at det faglige udvalg vil kunne træffe afgørelse om forlængelse af elevens uddannelsestid, hvis skoleundervisningen eller praktikuddannelsen ikke vil kunne gennemføres inden for aftaleperioden på grund af konflikten.

Kan eleverne sendes i praktik under konflikten, såfremt undervisningen aflyses?

Hvis skolen ikke kan tilbyde eleverne undervisning, må eleverne sendes hjem med besked om at holde sig parate til at påbegynde undervisningen med dags varsel. Der skal foreligge klare aftaler om, hvordan eleverne kan tilkaldes til undervisningens genoptagelse eller til praktikuddannelse. For elever med uddannelsesaftale optager skolen for så vidt muligt sammen med det lokale uddannelsesudvalg og det faglige udvalg forhandling med praktikvirksomhederne om en alternativ tilrettelæggelse af vekselvirkningen mellem skoleundervisning og praktikuddannelse således, at eleverne kan være i praktik, medens skoleundervisningen er midlertidigt indstillet som følge af konflikten.

Der vil ikke umiddelbart være problemer med at gennemføre praktik i det omfang, det er muligt at skaffe praktikvejledning.

 

Prøver og eksamen

Får en eventuel konflikt betydning for afholdelsen af eksamen?

Det er langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning.

Derfor er det for tidligt at forudsige konsekvenserne af en eventuel konflikt for prøverne, herunder om en sådan vil have konsekvenser for den enkelte skoles tilrettelæggelse af eksamensperioden.

Ministeriet forbereder sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner i tilfælde af konflikt – herunder i forhold til prøver og eksamen. Men det er klart, at en eventuel konflikt kan have konsekvenser prøveafholdelsen.

I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvordan prøver og eksamen skal håndteres, herunder om evt. særlig planlægning og håndtering af prøvernes afholdelse og afvikling. Det tilstræbes, at elever får mulighed for at gennemføre optagelsesprøve med henblik på optagelse på en erhvervsuddannelse til den planlagte optagelsestermin og at elever kan modtage et eksamensbevis på det forudsatte tidspunkt med henblik på at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Kan eleverne begynde på en videregående uddannelse, hvis eksamen bliver ramt af en eventuel konflikt?

Det er langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning.

Derfor er det for tidligt at forudsige konsekvenserne af en eventuel konflikt for prøverne. Det tilstræbes under alle omstændigheder være, at eleverne kan modtage et eksamensbevis på det forudsatte tidspunkt med henblik på at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse.

I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvilke retningslinjer for udstedelse af eksamensbeviser, der vil være gældende.

Hvad sker der for elever, der har brug for produktion af tilgængeligt materiale til prøver og eksaminer?

Nota tilgængeliggør i et vist omfang prøvemateriale efter bestilling fra institutionerne. Der vil ikke finde produktion af tilgængeligt prøve- og eksamensmateriale sted på Nota i en eventuel konfliktperiode til elever på erhvervsuddannelserne.

Specialpædagogisk støtte

Hvordan vil en eventuel konflikt påvirke tilbud om SPS på erhvervsuddannelser og kombinerede ungdomsuddannelser?

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet giver bevillinger til tilskud til SPS med henblik på at ligestille elever med funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder med andre elever i undervisningen.

I det omfang undervisningen aflyses/udskydes i forbindelse med en eventuel konflikt vil skolerne normalt heller ikke skulle iværksætte SPS.

Hvis eleven har en løbende bevilling fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan eleven bruge af den bevilgede støtteramme til ikke aflyste undervisningsaktiviteter. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har en række eksterne leverandører, der leverer støtte. Blandt leverandørerne er både private leverandører, leverandører på in house aftaler med andre statslige institutioner samt leverandører fra selvejende institutioner. I det omfang medarbejderne hos de enkelte leverandører er omfattet af en eventuel konflikt, vil de ikke kunne levere allerede tildelt støtte.

Der vil ikke finde nyproduktion af tilgængeligt materiale sted på Nota i en eventuel konfliktperiode til elever i ungdomsuddannelserne, idet Nota vil være omfattet af konflikt. Elever, der er oprettet som medlemmer af Nota, forventes som udgangspunkt at kunne hente allerede produceret materiale hos Nota også under en eventuel konflikt.

Nota har tre indlogningsmuligheder på nota.dk:

  • UNI-login
  • Nem-ID
  • Notas eget brugernavn/kodeord system

UNI-login vil ikke være anvendelig under en eventuel konflikt, men man vil fortsat kunne benytte de to andre login metoder, forudsat at brugeren kan huske sit kodeord til Notas eget system.

Ministeriets ordblindetest vil ikke være tilgængelig under en eventuel konflikt.

Kan erhvervsuddannelser og kombinerede ungdomsuddannelser ansøge om tilskud til SPS under en eventuel konflikt?

Alt efter tidspunktet og omfanget af en eventuel konflikt, kan der være forskel på, i hvilket omfang medarbejderne på uddannelsesinstitutionerne vil være omfattet af konflikten.

Som udgangspunkt forventes det it-fagsystem, SPS2005, som uddannelserne indgiver ansøger om tilskud til SPS i, at være tilgængeligt under en konflikt.

Der kan således godt under en eventuel konflikt blive indgivet ansøgninger til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om tilskud til SPS. Behandlingen af ansøgningerne må dog afvente en eventuel konflikts ophør, da Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under en konflikt som udgangspunkt ikke vil kunne behandle ansøgninger om tilskud til SPS.

Hvad gælder for elever med behov for døvetolkning på erhvervsuddannelser og Kombinerede ungdomsuddannelser?

Den Nationale Tolkemyndighed, der er systemejer af Tolkeportalen, hvorigennem bevillinger til tolkebistand administreres, er blevet fritaget fra konflikt. Døve og hørehæmmede elever, der inden en  eventuel konflikt har fået bevilget en ramme på tolkebistand fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, vil derfor på samme vis som hidtil kunne anvende tolk i det omfang, der fortsat er undervisningsaktiviteter på skolen, så længe bevillingen rækker.

Hvordan vil en eventuel konflikt påvirke tilbud om SPS på AMU?

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet giver bevillinger til SPS med henblik på, at kursister med særligt behov, herunder blandt andet hørehæmmede, ordblinde og læsesvage, får mulighed for at gennemføre en arbejdsmarkedsuddannelse.

I det omfang undervisningen aflyses/udskydes i forbindelse med en eventuel konflikt, vil skolerne normalt heller ikke skulle iværksætte SPS.

Kan der ansøges om tilskud til SPS under en eventuel konflikt på AMU?

Alt efter tidspunktet og omfanget af en eventuel konflikt, kan der være forskel på, i hvilket omfang medarbejderne på uddannelserne og hos leverandørerne vil være omfattet af konflikten.

Som udgangspunkt forventes det, at det it-fagsystem, SPS2005 som ansøgninger om støtte på dysleksiområdet på AMU oprettes i, vil være tilgængeligt under en konflikt. På grund af den særlige ansøgningsprocedure for dysleksiområdet på AMU, vil det i nogle tilfælde være muligt at modtage bevillinger efter ansøgning om støtte under en eventuel konflikt. Ansøgninger, som kræver manuel sagsbehandling fx ansøgning om tolk, vil som udgangspunkt ikke kunne blive behandlet under en konflikt.

Der vil ikke finde nyproduktion af tilgængeligt materiale sted på Nota i en eventuel konfliktperiode på AMU.  Nota vil være omfattet af konflikt, men kursister, der allerede er oprettet som medlemmer af Nota, forventes som udgangspunkt at kunne hente allerede produceret materiale hos Nota også under en eventuel konflikt.

Nota har tre indlogningsmuligheder på nota.dk:

  • UNI-login
  • Nem-ID
  • Notas eget brugernavn/kodeord system

UNI-login vil ikke være anvendelig under en eventuel konflikt, men man vil fortsat kunne benytte de to andre login metoder, forudsat at brugeren kan huske sit kodeord til Notas eget system.

Ministeriets ordblindetest vil ikke være tilgængelig under en eventuel konflikt.

Hvad gælder for elever med behov for døvetolkning på AMU?

Den Nationale Tolkemyndighed, der er systemejer af Tolkeportalen, hvorigennem bevillinger til tolkebistand administreres, er blevet fritaget fra konflikt. Døve og hørehæmmede kursister, der inden en eventuel konflikt har fået bevilget en ramme på tolkebistand fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, vil derfor på samme vis som hidtil kunne anvende tolk i det omfang, der fortsat er undervisningsaktiviteter på skolen, herunder gruppearbejde, så længe bevillingen rækker.

Specialpædagogisk støtte - Praktik og uddannelsesaftaler

Hvordan vil en eventuel konflikt påvirke tilbud om SPS i forbindelse med praktik på erhvervsuddannelser og kombinerede ungdomsuddannelser?

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet giver bevillinger til tilskud til SPS med henblik på at ligestille elever med funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder med andre elever i undervisningen, herunder praktik.

I det omfang undervisningen aflyses/udskydes i forbindelse med en eventuel konflikt, vil skolerne normalt heller ikke skulle iværksætte SPS. I det omfang uddannelseselementer opretholdes fx i praktikperioder, kan allerede tildelt SPS også opretholdes, hvis det er muligt.

Under en eventuel konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet dog som udgangspunkt ikke kunne behandle ansøgninger om tilskud til SPS.  Hvis eleven har en løbende bevilling fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan eleven bruge af den bevilgede støtteramme til ikke aflyste praktikforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har en række eksterne leverandører, der leverer støtte. Blandt leverandørerne er både private leverandører, leverandører på in house aftaler med andre statslige institutioner samt leverandører fra selvejende institutioner. I det omfang medarbejderne hos de enkelte leverandører er omfattet af en eventuel konflikt, vil de ikke kunne levere allerede tildelt støtte.

Der vil ikke finde nyproduktion af tilgængeligt materiale sted på Nota i en eventuel konfliktperiode på en praktikperiode i en erhvervsuddannelse eller kombineret ungdomsuddannelse.  Nota vil være omfattet af konflikt, men kursister, der allerede er oprettet som medlemmer af Nota, forventes som udgangspunkt at kunne hente allerede produceret materiale hos Nota også under en eventuel konflikt.

Nota har tre indlogningsmuligheder på nota.dk:

  • UNI-login
  • Nem-ID
  • Notas eget brugernavn/kodeord system

UNI-login vil ikke være anvendelig under en eventuel konflikt, men man vil fortsat kunne benytte de to andre login metoder, forudsat at brugeren kan huske sit kodeord til Notas eget system.

Hvad gælder for elever med behov for døvetolkning i praktikken på en erhvervsuddannelse eller Kombinerede ungdomsuddannelse?

Den Nationale Tolkemyndighed, der er systemejer af Tolkeportalen, hvorigennem bevillinger til tolkebistand administreres, er blevet fritaget fra konflikt. Døve og hørehæmmede elever, der inden en eventuel konflikt har fået bevilget en ramme på tolkebistand fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil derfor på samme vis som hidtil kunne anvende tolk i det omfang, der fortsat er undervisningsaktiviteter på skolen, herunder praktik, så længe bevillingen rækker.

Deltagerbetaling

Hvis undervisningen på AMU-kurser og åben undervisning må aflyses under en eventuel konflikt, vil der så ske tilbagebetaling af erlagt deltagerbetaling?

Udgangspunktet er, at uddannelsen færdiggøres efter konflikten, hvorfor der ikke sker tilbagebetaling af erlagt deltagerbetaling for igangværende uddannelsesforløb.

For uddannelsesforløb, der ikke kan påbegyndes på det planlagte tidspunkt, vil kursisten kunne melde fra og en eventuel indbetalt deltagerbetaling tilbagebetales i så fald.

Sidst opdateret: 16. marts 2018