Har du spørgsmål om ansættelsesretlige forhold, fx barsel, ferie og løn, i forbindelse med en eventuel konflikt, så se Moderniseringsstyrelsens vejledning om sådanne spørgsmål. Vejledningen ligger også her på Undervisningsministeriets OK18-hjemmeside. 

Nedenfor finder du yderligere spørgsmål og svar.

 

Ansættelsesretlige spørgsmål

Hvem er, og hvem er ikke, omfattet af en eventuel konflikt?

Generelt

Det afhænger grundlæggende af ordlyden af det enkelte strejke- eller lockoutvarsel. 

Ansatte der er uorganiserede, tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte, individuelt ansatte og timelønnede lærere ansat i henhold til Finansministeriets timelønscirkulære eller Undervisningsministeriets kvotatimerlærercirkulære er ikke omfattet af en eventuel konflikt.

Ansatte, der ikke er medlem af den forhandlingsberettigede faglige organisation, der er part i den overenskomst, som den pågældende medarbejder er ansat efter, er heller ikke omfattet af en eventuel konflikt. Se dog nærmere nedenfor om visse grupper.

Der kan endvidere være enkelte personer/personalegrupper, der som udgangspunkt er omfattet af et konfliktvarsel, men som aktivt er blevet undtaget: 

For lockout henvises der til de bilag, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendte til skolerne den 19. marts 2018 sammen med lockoutvarslerne. Institutionen kan ikke selv undtage medarbejdere til varetagelse af ovenstående opgaver; medarbejderne skal således fremgå af de fremsendte bilag for at kunne være undtaget fra en eventuelt lockout. 

For strejke gælder også, at det skal være aftalt mellem den forhandlingsberettigede organisation og Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen, hvis medarbejdere, der som udgangspunkt er omfattet af et strejkevarsel, skal kunne friholdes. En skole kan således heller ikke selv undtage medarbejdere fra en eventuelt strejke.

Er chefer omfattet af en eventuel konflikt?

Chefer på AC-området

Chefer, der er ansat efter akademikeroverenskomst på lønramme 36-niveau og derover, vil i medfør af hovedaftalen mellem AC og Finansministeriet være undtaget fra en eventuel arbejdsstandsning.  

Tilsvarende gælder for chefer, der er ansat efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.

Teamledere/chefkonsulenter med personaleledelse og løn svarende til lønramme 36 er undtaget fra en konflikt. 

Andre chefer

Chefer, der er omfattet af OAO’s, LC’s og CO10’s forhandlingsområder, er ikke omfattet af regler svarende til reglerne om chefer i hovedaftalen på akademikerområdet. Det vil sige, at de pågældende chefer ikke på forhånd er undtaget fra en eventuel arbejdsstandsning. Dette indebærer følgende:

Om ledere er omfattet af eller undtaget fra lockout, afhænger af det konkrete lockoutvarsel. 

Om lederne er undtaget fra et strejkevarsel, afhænger ligeledes af formuleringen af det konkrete strejkevarsel.

Hvilke chefer og mellemledere på det gymnasiale område omfattes af en eventuel konflikt?

Grundlæggende gælder de samme regler som anført ovenfor om, hvorvidt chefer er omfattet af en eventuel konflikt. Det betyder for eksempel, at en vicerektor på akademikeroverenskomsten med løn svarende til lønramme 36 og personaleansvar ikke vil være omfattet af en eventuel konflikt. 

Pædagogiske ledere, der er ansat på GL-overenskomsten, vil heller ikke være omfattet af en eventuel konflikt, uanset om de hører under stillingsgruppe 1 eller 2. 

Pædagogisk faglige koordinatorer på GL-overenskomsten vil derimod være omfattet af en eventuel strejke, medmindre de er undtaget i henhold til AC’s hovedaftale, mens de er undtaget fra Moderniseringsstyrelsens lockoutvarsel.

Hvilke mellemledere omfattes af en eventuel konflikt? 

 • AMU (organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne med videre af 25. juni 2015 mellem LC og Finansministeriet): 

Det er kun lærere, der er omfattet af Moderniseringsstyrelsens lockoutvarsel. Ledere, herunder mellemledere, er ikke. 

LC’s strejkevarsel omfatter på dette område alene lærere. 

 • Frie skoler (organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler af 3. marts 2016 mellem LC og Finansministeriet):

Det er kun lærere og børnehaveklasseledere, der er omfattet af Moderniseringsstyrelsens lockoutvarsel. 

Derimod omfatter LC’s strejkevarsel på disse skoler mellemledere, det vil sige afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, viceforstandere, afdelingsledere, souschefer samt børnehaveklasseledere og lærere. 

 • Produktionsskoler (organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler af 30. juni 2015 mellem LC og Finansministeriet): 

Det er kun lærere, der er omfattet af Moderniseringsstyrelsens lockoutvarsel. Ledere, herunder mellemledere, er ikke. 

LC’s strejkevarsel omfatter på dette område afdelingsledere, viceforstandere og lærere.

 • VUC (AVU/FVU/OBU) (organisationsaftale for lærere med flere. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning af 25. juni 2015 mellem LC og Finansministeriet):

Det er kun lærere, der er omfattet af Moderniseringsstyrelsens lockoutvarsel. Ledere, herunder mellemledere, er ikke. 

LC’s strejkevarsel omfatter på disse områder alene lærere. 

SOSU (organisationsaftale for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse), der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af 28. oktober 2015 mellem CO10, LC og Finansministeriet):

Det er kun lærere, der er omfattet af Moderniseringsstyrelsens lockoutvarsel. Ledere, herunder mellemledere, er ikke.

CO10’s strejkevarsel omfatter på dette område alene lærere. 

Er administrative, akademikere medarbejdere omfattet i tilfælde af konflikt?

Uanset om de er ansat i henhold til akademikeroverenskomsten, er de som følge af voldgiftskendelse af 19. september 2017 (FV2016.0147, FV2016.0148 & FV2016.0150) ikke omfattet overenskomstens dækningsområde og er derfor heller ikke omfattet af en eventuel konflikt.

Denne gruppe medarbejdere dækker akademiske medarbejdere, som udfører administrativt arbejde, og som ikke er undervisere. 

Se om andre akademiske medarbejdere under spørgsmål/svar om gymnasielærere. 

 

Lærere på frie skoler

Ansatte, der ikke er medlem af den forhandlingsberettigede faglige organisation, der er part i den overenskomst, som den pågældende medarbejder er ansat efter, er som ovenfor nævnt ikke omfattet af en eventuel konflikt.

Friskoleoverenskomsten indgås mellem LC og Finansministeriet. Kravet om, at en lærer skal være medlem af den forhandlingsberettigede organisation for at være omfattet af et konfliktvarslet vedrørende denne overenskomst, er her opfyldt, hvis blot læreren er medlem af en af LC’s medlemsorganisationer, uanset om det for eksempel er FSL eller DLF. 

Eksempel: En lærer på en fri grundskole er ikke medlem af FSL, men af DLF. En anden lærer på samme skole er medlem af FSL, ikke af DLF. Begge lærere er omfattet af Moderniseringsstyrelsens lockoutvarsel og af LC’s strejkevarsel, hvis deres skoler er omfattet af dette (Det gælder dog ikke i det omfang, skolerne eller lærerne er konkret undtaget fra en eventuel konflikt, jævnfør de bilag, der er udsendt med lockoutvarsler, eller konkret er friholdt fra strejkevarslet, fx fordi lærerne arbejder med børn med særlige behov). 

Omvendt er en lærer, der er ansat på en fri grundskole i henhold til friskoleoverenskomsten, men ikke er medlem af en af LC's medlemsorganisationer, for eksempel FSL, ikke omfattet af en eventuel konflikt.

Hvilke gymnasielærere er omfattet af en eventuel konflikt?

En ansat, der er medlem af en af de af Akademikernes medlemsorganisationer, der er nævnt nedenfor, og som er ansat i henhold til en af de overenskomster, der er indgået mellem Finansministeriet og akademikerorganisationerne, er omfattet af de afgivne konfliktvarsler. 

Det betyder, at en lærer, der er ansat på AC-overenskomsten eller GL-overenskomsten og er medlemmer af en disse organisationer, er omfattet af en konflikt. For eksempel er lærere, der er ansat efter GL-overenskomsten og medlem af Djøf eller Dansk Magisterforening, omfattet af en konflikt.

De omhandlede akademikerorganisationer: 

 • Djøf
 • Dansk Magisterforening
 • Bibliotekarforbundet
 • Dansk Kiropraktor Forening
 • Dansk Mejeriingeniør Forening
 • Dansk Psykolog Forening
 • Tandlægeforeningen
 • Forbundet af Arkitekter og Designere
 • Den Danske Dyrlægeforening
 • Jordbrugsakademikerne
 • Pharmadanmark
 • Kommunikation og Sprog
 • Den Danske Landinspektørforening
 • Ingeniørforeningen, IDA
 • Gymnasieskolernes Lærerforening
 • Yngre Læger
 • Foreningen af Speciallæger
 • Den danske Præsteforening
 • Dansk Organist og Kantor Samfund
 • Forsvarsgruppen i AC (HOD)
 • Handelsskolernes Lærerforening, Adjunkt/lektorgruppen
 • Foreningen af Skibsingeniører i Søfartsstyrelsen.

For god ordens skyld bemærkes det, at Finansministeriet og Akademikerne er blevet enige om ovenstående håndtering af den konkrete problemstilling om, hvilke akademiske medarbejdere, der er omfattet af konfliktvarslerne, uden præjudice.

Svaret på dette spørgsmål gælder ikke for akademiske, administrative medarbejdere; disse er ikke omfattet af de afgivne konfliktvarsler. Se nærmere det konkrete spørgsmål/svar herom.

Hvorfor er der forskel på, om akademiske, administrative medarbejdere og gymnasielærere er omfattet af en eventuel konflikt?

Akademikere, som er medlem af en af Akademikernes medlemsorganisationer, og som er ansat på en akademikeroverenskomst, indgået med en af disse organisationer, er omfattet af de afgivne konfliktvarsler. 

Ved en akademikeroverenskomst forstås i denne sammenhæng særskilte overenskomstaftaler, da den generelle overenskomst for akademikere i staten efter en voldgiftskendelse af 19. september 2017 kun gælder i selve staten og ikke på Undervisningsministeriets institutioner. 

For at akademikere, der er ansat på en institution, er omfattet af et konfliktvarsel, skal de derfor være ansat på en særskilt overenskomstaftale og ikke på den generelle akademikeroverenskomst.

Særskilte overenskomstaftaler er fx bilag 6 om gymnasielærere på erhvervsskoler i den generelle overenskomst for akademikere i staten eller GL-overenskomsten. Gymnasielærere, der er ansat i henhold til disse aftaler, er således omfattet af de afgivne konfliktvarsler. 

Der er derimod ikke indgået særskilt overenskomstaftale for administrative, akademiske medarbejdere, som typisk blot er ansat i henhold til den generelle overenskomst for akademikere i staten.  Det følger derfor af den omtalte voldgiftskendelse, at administrative, akademiske medarbejdere ikke er omfattet af de afgivne konfliktvarsler.

Er medarbejdere under OAO på de frie skoler omfattet af en eventuelt konflikt?

Moderniseringsstyrelsen har meddelt, at de ikke er omfattet af lockoutvarslerne for de organisationsaftaler, som er indgået med OAO for disse medarbejdergrupper.

På det frie skoleområde (frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier) har Finansministeriet alene kompetence til at fastsætte ansættelsesvilkår for ledere, børnehaveklasseledere og lærere. Dvs. at ingen af OAO’s organisationsaftaler finder anvendelse på de frie skoler. 

På de frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier er medarbejdere på OAO's overenskomster således ikke omfattet af en eventuel lockout. Det drejer sig om HK’ere, håndværkere, rengøringsassistenter med videre, sanitører, køkkenmedhjælpere i staten, vagtfunktionærer i staten, tekniske designere mv., maskinmestre i land, samt grafiske medarbejdere med flere). 

Lærere og ledere på de frie skoler på Organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler af 3. marts 2016 mellem LC og Finansministeriet berøres ikke af dette. 

Private overenskomster på nogle produktionsskoler

Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at enkelte produktionsskoler har valgt at indgå såkaldt private overenskomster, typisk i form af såkaldt tilslutningsaftaler med fx HK Privat (se evt. nærmere i det brev, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendte til skolerne den 19. marts 2018).

Moderniseringsstyrelsen har valgt uden præjudice at administrere lockoutvarslet således, at de skoler, som har indgået private overenskomster, ikke er omfattet af varslet. Moderniseringsstyrelsen og HK er enige om at se nærmere på problemstillingen efter OK18.

Lærere og ledere på de frie skoler på Organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler af 30. juni 2015 mellem LC og Finansministeriet berøres ikke af dette. 

Må ansatte, der ikke er konfliktramte, udføre konfliktramt arbejde?

Medarbejdere skal udføre deres sædvanlige arbejde som hidtil, herunder sædvanligt over- eller merarbejde. 

Ansatte, der er medlemmer af andre organisationer, kan nægte at udføre konfliktramt arbejde.

Derimod kan ikke-organiserede pålægges at udføre andet arbejde, herunder også konfliktramt arbejde. 

For tjenestemænd gælder, at deres arbejdsopgaver kan ændres efter de almindelige regler herom på tjenestemandsområdet. 

Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at institutionerne undlader at pålægge medarbejdere at udføre de arbejdsopgaver, som under normale omstændigheder skulle være udført af de konfliktramte, medmindre hensynet til personers liv eller helbred, bevarelse af værdier eller andre vigtige hensyn tilsiger det. 

Lederen vil i videre omfang end andre kunne være såvel forpligtet som berettiget til at overtage arbejdsfunktioner, som ellers skulle være varetaget af ansatte, der er omfattet af konflikten.  

Det er vanskeligt for styrelsen at være præcis i sin vejledning omkring konfliktramt arbejde, idet der stort set ikke er nogen praksis på undervisningsområdet i form af voldgiftskendelser med videre. Derfor opfordrer vi institutionernes ledelse til at udvise forsigtighed.

Ingen offentlig transport – hvordan skal jeg komme på arbejde?

Medarbejdere, som ikke er omfattet af konflikten, skal uændret møde på arbejde. At den offentlige trafik påvirkes (lammes helt eller delvist) af konflikten, ændrer ikke på pligten til at møde på arbejde til sædvanlig tid.

Arbejdsgiver kan indgå individuel aftale ud fra konkret vurdering.

Hvem kan indgå i nødberedskabet?

Oprettelsen af et nødberedskab kan udelukkende bestå af medarbejdere, som ikke er omfattet af konflikten, som fx:

 • Skolens øverste leder (i nogle tilfælde også mellemledere)
 • Tjenestemands- eller tjenestemandslignende ansatte
 • Uorganiserede medarbejdere
 • Medarbejdere, som de centrale forhandlingsberettigede parter specifikt har undtaget pga. deres funktion (fx pasning af dyrehold og udbetaling af ydelser).

Skolen kan ikke egenhændigt udpege konfliktramte medarbejdere til at indgå i skolens nødberedskab og dermed undtage dem konflikten – selvom de varetager en for skolen central funktion.

Sidst opdateret: 20. april 2018