Undervisning

Hvad gør en kursist, der er forhindret af for eksempel arbejde i at deltage i kompenserende undervisning?

Institutionerne skal tage mest muligt højde for kursisternes øvrige forpligtelser, men vil ikke kunne tage hensyn til alle. Kursisterne vil få et tilbud om kompenserende undervisning, og de må tage imod det i maksimalt omfang. Er der undervisning, de ikke kan deltage i, så kan institutionerne eventuelt i stedet tilbyde vejledning over nettet.

Hvordan kan man som kursist vide, om der fortsat er undervisning på en institution for voksenuddannelse under en eventuel konflikt?

Det er ledelsen på den enkelte institution, der har ansvaret for den undervisning, som kursisterne tilbydes. Det gælder også planlægning og gennemførelse af undervisningstimerne. Ledelsen på de institutioner, som berøres af konflikten, vil derfor orientere og informere kursisterne om, hvorvidt undervisningen vil blive påvirket, og hvordan den aflyste undervisning i givet fald vil blive indhentet.

Hvordan og hvem vurderer omfanget af den kompenserende undervisning efter en eventuel konflikt?

Ledelsen på de institutioner, der har været berørt af konflikten, vil orientere og informere kursister om, hvorvidt – og i hvilket omfang – undervisningen har været påvirket, og hvordan den aflyste undervisning vil blive indhentet.

Ledelsen har i den forbindelse også ansvaret for, at kursister får mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige for at nå de faglige mål for de enkelte fag. Ledelsen vurderer i den forbindelse, om der skal gennemføres kompenserende undervisning for aflyste lektioner.

Hvordan tages der hånd om kursister, hvis undervisningen må aflyses?

Ledelsen på de institutioner, som evt. berøres af konflikten, vil orientere og informere kursister om, hvorvidt – og i hvilket omfang – undervisningen eventuelt vil blive påvirket, og hvordan den eventuelt aflyste undervisning i givet fald vil blive indhentet.

Ledelsen har i den forbindelse også ansvaret for, at kursisterne får mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige for at nå de faglige mål for de enkelte fag. Ledelsen vurderer i den forbindelse, om der skal gennemføres kompenserende undervisning for aflyste lektioner.

Hvor hurtigt efter en eventuel konflikts ophør skal institutionerne genoptage undervisning og prøver?

Institutionerne skal omgående indkalde elever og kursister, således at de kan genoptage undervisning og prøver dagen efter konfliktens ophør.

Prøver og eksamen

Hvordan bliver voksenundervisningen påvirket af en konflikt?

Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning. De konkrete konsekvenser vil afhænge af tidspunkt, varighed og omfang af en eventuel konflikten. Derfor er det for tidligt at forudsige konsekvenserne af en eventuel konflikt for prøverne. Ministeriet forbereder sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner i tilfælde af konflikt – herunder i forhold til prøver og eksamen. I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter konfliktens ophør informere institutionerne om, hvordan prøver og eksamen skal håndteres, herunder om evt. særlig planlægning og håndtering af prøvernes afholdelse og afvikling.

Hvordan sikres de kursister på avu, der vil søge optagelse på en ungdomsuddannelse eller en kort videregående uddannelse til efteråret?

Det er langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning.

Hvordan Undervisningsministeriet vil gribe en eventuel konflikt an, afhænger af tidspunkt, varighed og omfang. Ministeriet forbereder sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner i tilfælde af konflikt – herunder i forhold til prøver og eksamen. Men det er klart, at en eventuel konflikt kan have konsekvenser for prøveafholdelsen. 

I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvordan prøver og eksamen skal håndteres, herunder om evt. særlig planlægning og håndtering af prøvernes afholdelse og afvikling samt retningslinjer for udstedelse af eksamens- og prøvebeviser.

 

Hvordan skal skolen forholde sig i tilfælde af tabt undervisning/vejledning grundet konflikt?

Det er langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning.

Uddannelsesinstitutionen skal gøre sit bedste for at kompensere tabt undervisning eller vejledning i muligt omfang, og særligt i fag eller faglige områder, hvor eleven skal til prøve.

Deltagerbetaling

Hvis undervisningen på AVU-enkeltfag må aflyses under en eventuel konflikt, vil der så ske tilbagebetaling af erlagt deltagerbetaling?

Udgangspunktet er, at uddannelsen færdiggøres efter konflikten, hvorfor der ikke sker tilbagebetaling af erlagt deltagerbetaling for igangværende uddannelsesforløb.

For uddannelsesforløb, der ikke kan påbegyndes på det planlagte tidspunkt, vil kursisten kunne melde fra og en eventuel indbetalt deltagerbetaling tilbagebetales i så fald.

Sidst opdateret: 16. marts 2018