Den nationale trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser forventes gennemført i efteråret 2018. Denne side opdateres senere med opdateret spørgeramme samt vejledningsmateriale.

Måling af elevtrivsel på de gymnasiale uddannelser i efteråret

Øget elevtrivsel er et af målene med gymnasiereformen, og målet indebærer ifølge Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser indførelse af årlige trivselsmålinger.

De nationale trivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser blev sat i bero i januar 2018, idet der har været rejst spørgsmål til gennemførslen af trivselsmålingerne og håndteringen af de indsamlede data.

På denne baggrund har undervisningsministeren med opbakning fra gymnasieforligskredsen besluttet at udskyde trivselsmålingen for de gymnasiale uddannelser, indtil der er truffet beslutning om, hvordan trivselsmålingen skal gennemføres.

Det betyder, at den nationale trivselsmåling for skoleåret 2017/18 ikke gennemføres, og at den første nationale trivselsmåling i forlængelse af gymnasiereformen i stedet ventes at kunne gennemføres i skoleåret 2018/19.

Institutioner, som helt eller delvist nåede at gennemføre målingen inden trivselsmålingen blev stillet i bero, skal ikke indberette de indsamlede besvarelser til Styrelsen for It og Læring som først planlagt. For spørgsmål om muligheden for anvendelse af allerede indsamlede besvarelser, kan Styrelsen for It og Læring kontaktes.

Ministerens beslutning berører ikke skolernes mulighed for at gennemføre lokale trivselsmålinger som led i arbejdet med trivsel. Undervisningsministeriets spørgeramme fra den nationale trivselsmåling kan anvendes, hvis skolerne ønsker dette. Ved sådanne lokale undersøgelser er skolen dataansvarlig og skal sikre, at undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med lov om behandling af persondata og de nye databeskyttelsesregler (GDPR), der fra d. 25. maj 2018 afløser den eksisterende lovgivning.

Sidst opdateret: 12. oktober 2018