Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også for specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Den obligatoriske trivselsmåling gennemføres i 2018 i perioden 15. januar – 28. marts.

Den nationale trivselsmåling for folkeskoleelever er udsat. Læs her, hvorfor

Målingen

Målingen foregår med et elektronisk spørgeskema, som eleverne åbner med deres UNI•Login.

På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) får eleverne 40 spørgsmål, og i indskolingen (0.-3. kl.) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål.

Spørgerammen til elever i børnehaveklasse til 3. klasse (pdf)

Spørgerammen til elever i 4. til 9. klasse (pdf)

For alle elever er det muligt at bruge en højtlæsningsfunktion til at få spørgsmålene læst op.

Indholdet i trivselsmålingen er udviklet på baggrund af anbefalinger fra en ekspertgruppe om elevers trivsel.

Anvendelse

Resultaterne fra trivselsmålingen er et redskab for kommuner, skoler og undervisere til deres systematiske arbejde med trivsel og undervisningsmiljø. 

Trivselsmålingen indgår i kommunens kvalitetsrapport. Her beskrives, hvordan det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen fremover vil arbejde med området.

Præsentation af resultaterne

Eleverne får præsenteret klassens resultater af deres lærer. Forældre får præsenteret klassens resultater af enten læreren eller skolelederen. Formålet er, at forældrene indgår i en dialog med skolen og støtter aktivt op om indsatser for at styrke elevernes trivsel.

Adgang til resultaterne

Ved anvendelse af Undervisningsministeriets Trivselsværktøj får undervisere, skoleledelse, skolebestyrelse, skoleforvaltning og kommunalbestyrelse adgang til alle klassers resultater med et login til systemet. De kan bruge resultaterne til deres fælles videre arbejde med elevernes trivsel.

Resultaterne fra trivselsmålingerne bliver offentliggjort i ministeriets datavarehus (uddannelsesstatistik.dk). Desuden har skoler og kommuner adgang til deres egne resultater.

Se tal for de enkelte skoler i Åbenhedsinitiativets digitale værktøj.

Resultater for klasser med under fem elevbesvarelser er ikke tilgængelige i disse systemer.

Måleværktøj

Til gennemførelse af trivselsmålingen stiller ministeriet Undervisningsministeriets Trivselsværktøj (nationaltrivsel.dk) til rådighed.

Ministeriets Trivselsværktøj indeholder også et modul om undervisningsmiljø, så skolerne kan gennemføre trivselsmålingen og undervisningsmiljøvurderingen som én samlet undersøgelse.

Kommunerne kan vælge at bruge deres eget måleværktøj.

Spørgerammen for trivselsmålingen er obligatorisk og fast, uanset hvilket måleværktøj kommunen eller skolen vælger.

Trivselsmåling

Er trivselsmålingen obligatorisk?

Trivselsmålingen skal gennemføres årligt blandt eleverne i børnehaveklassen og på 1.-9. klassetrin på alle folkeskoler, herunder de kommunale specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. I 2017 skal det ske inden for perioden 1116. januar til 31. marts.

Trivselsmålingen skal gennemføres som led i undervisningen.

Hvornår skal trivselsmålingen gennemføres?

Trivselsmålingen skal i 2017 gennemføres i perioden 16. januar til 31. marts. Skolerne tilrettelægger selv, hvornår inden for denne periode de enkelte klasser gennemfører trivselsmålingen.

Trivselsmålingen skal gennemføres som led i undervisningen.

Der skal ikke bookes tid til trivselsmålingen, men kommunerne skal inden 1. januar melde om den vil bruge Ministeriets Trivselsværktøj eller et værktøj fra en anden udbyder til at gennemføre trivselsmålingen. Du finder Ministeriets Trivselsværktøj www.nationaltrivsel.dk, hvor eleverne skal logge ind med deres UNI•Login.

Hvilke skoler skal gennemføre trivselsmålingen?

Trivselsmålingen skal gennemføres blandt eleverne i børnehaveklassen og på 1.-9. klassetrin på alle folkeskoler, herunder de kommunale specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Det er ikke er muligt for 10. klasseelever og elever fra andre skoletyper at deltage i den obligatoriske trivselsmåling. Alle grundskoler kan lave frivillige trivselsmålinger uden for den obligatoriske indsamlingsperiode i Ministeriets Trivselsværktøj, som kan findes på www.nationaltrivsel.dk. Perioden for den obligatoriske trivselsmåling er i 2017 fra 16. januar til 31. marts

Omfatter kravet om at gennemføre trivselsmålingen også elever i interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder?

Ja.

Hvilke spørgsmål indgår i trivselsmålingen?

Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. klasse). Elever i indskolingen (børnehaveklassen og 1.-3. klasse) får 20 mere enkle spørgsmål. Spørgsmålene er udformet på baggrund af anbefalingerne fra ekspertgruppen om elevernes trivsel. Se spørgsmålene her:

Spørgeramme for 0.-3. klasse

Spørgeramme for 4.-9. klasse

Hvordan får eleverne adgang til trivselsmålingen?

Trivselsmålingen kan gennemføres på PC eller tablet. Eleverne skal tilgå trivselsmålingen via deres UNI•Login. Det er frivilligt om kommunen vil bruge ministeriets trivselsværktøj eller et værktøj fra en anden udbyder. Ministeriets værktøj findes her.

Hvordan skal trivselsmålingen gennemføres blandt børnehaveklasseelever?

Trivselsmålingen gennemføres for alle elever som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Til eleverne i indskolingen (børnehaveklassen og 1.-3. klasse) er der udviklet et særligt spørgeskema med færre og mere enkle spørgsmål end til mellemtrinet og udskolingen.

For de yngste elever kan der være brug for ekstra opmærksomhed på, at eleverne skal kunne bruge deres UNI-Login til at tilgå undersøgelsen. Den enkelte elev skal logge ind med sit eget UNI-Login. Læreren kan ikke give eleverne adgang til undersøgelsen ved hjælp af sit lærer-UNI-Login.

Skal elever med særlige behov deltage i trivselsmålingen?

Det forudsættes, at alle elever – herunder elever med særlige behov – som udgangspunkt deltager i trivselsmålingen. Afviklingen af trivselsmålingen må tilpasses til de specialundervisningselever, der skal deltage.

I forhold til fx elever med svære psykiske handicaps må læreren vurdere, om det giver mening, at den pågældende elev deltager.

Kan en elev fritages fra trivselsmålingen?

Ligesom det forudsættes, at eleverne deltager i al anden aktivitet i undervisningen, forudsættes det også, at eleverne deltager i trivselsmålingen. Folkeskoleloven indeholder ikke regler, der giver mulighed for, at forældrene kan få fritaget deres barn fra at deltage i målingen.

Lærerne skal gøre det tydeligt for eleverne, at det er vigtigt, at alle elever deltager i undersøgelsen og besvarer spørgsmålene ærligt. I dette særlige tilfælde, hvor der er tale om, at elever skal besvare en række spørgsmål af personlig karakter, kan det dog være uhensigtsmæssigt at presse elever, som fx ikke har det godt med at deltage.

På den baggrund og af hensyn til kvaliteten af undersøgelsens resultater bør en lærer derfor respektere det, hvis en elev i forbindelse med afviklingen af målingen giver udtryk for ikke at ville deltage i trivselsmålingen. Som udgangspunkt skal alle elever dog deltage i trivselsmålingen.

Må læreren støtte en elev i gennemførelsen af trivselsmålingen?

Det er skolens opgave at tilrettelægge trivselsmålingen, så elever, der har behov for det, får den fornødne hjælp til at forstå spørgsmålene og gennemføre besvarelsen. Læreren kan eksempelvis hjælpe med at forklare ord og begreber i trivselsmålingen.

emu.dk findes en række inspirationsmaterialer, som kan anvendes før, under og efter gennemførelsen af trivselsmålingen, herunder ordforklaringslister til spørgeskemaundersøgelsen.

Hvem skal bruge resultaterne af trivselsmålingen?

For skolerne kan resultaterne af trivselsmålingen danne grundlag for et systematisk arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø på skolen som helhed og i den enkelte klasse, fx ved at lave opfølgende indsatser i klasserne.

For kommunerne bliver trivselsmålingen en del af kvalitetsrapportens afrapportering på, hvordan det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen vil arbejde med området.

Måltal fra trivselsmålingen vil indgå i den årlige statusredegørelse for folkeskolen, som blandt andet handler om udviklingen i folkeskolereformens overordnede mål.

Måltal fra trivselsmålingerne fra henholdsvis 2015 og 2016 er offentliggjort i Ministeriets Ledelsesinformationssystem (LIS) på lands-, kommune- og skoleniveau.

Skoler og kommuner har adgang til egne resultater af trivselsmålingen på klasseniveau.

Erstatter trivselsmålingen den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering?

Trivselsmålingen erstatter ikke den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. Hvis Ministeriets Trivselsværktøj anvendes til at gennemføre målingen, er der mulighed for at tilvælge et modul med yderligere 9 spørgsmål, således at trivselsmålingen samtidig kan fungere som en kortlægning af skolens undervisningsmiljø.

Hvordan får skoler og kommuner adgang til resultaterne af trivselsmålingen?

Hvis Ministeriets Trivselsværktøj anvendes vil skolerne og kommunerne få adgang til egne resultater umiddelbart efter trivselsmålingen er gennemført. Resultaterne vil blive præsenteret i kommune- og skolerapporter. Resultaterne vil blive opgjort på enkeltspørgsmål samt for 4.-9. klasse inden for de fire indikatorer for trivsel og den samlede indikator for trivsel.

Resultaterne fra målingen 2017 vil i lighed med resultaterne fra trivselsmålingerne i henholdsvis 2015 og 2016 blive præsenteret i Ministeriets Ledelsesinformationssystem (LIS).

Er målingen fortrolig?

Hvis trivselsmålingen gennemføres i Undervisningsministeriets Trivselsværktøj bliver elevernes besvarelser behandlet fortroligt og kun anvendt til statistisk brug. Se mere om fortrolighed her (link).

Sidst opdateret: 10. januar 2018