Undervisningsministeriet sendte mandag den 4. juni 2018 udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser med videre, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efter uddannelse og forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen med videre til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) i høring.

Lovforslaget udmønter de dele af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af 29. oktober 2017, som vil skulle træde i kraft den 1. januar 2019.

Høringsbrev, høringsliste og lovudkast kan ses på høringsportalen.

Der er frist for afgivelse af høringssvar torsdag den 2. august 2018 kl. 12.00.