Med de seneste reformer af folkeskolen, erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser er der indført brug af trivselsmålinger, der har til formål at skabe viden, som kan bruges til at øge elevernes trivsel. Med opbakning fra folkeskoleforligskredsen udskydes den planlagte måling for skoleåret 2018/2019 på folkeskoleområdet til foråret 2019. Trivselsmålingen vil blive opstartet i 1. kvartal 2019.

Det sker efter den seneste debat om den praktiske indsamling og opbevaring af personlige data om børn og unge, og om hvorvidt forældre er blevet orienteret fyldestgørende om registreringen af data om børnenes trivsel. 

Som opfølgning på denne debat har Undervisningsministeriet i en redegørelse til Datatilsynet af 2. februar 2018 konkluderet, at målingerne har den fornødne hjemmel, og at Undervisningsministeriet ikke har håndteret persondata i strid med persondataloven. Opfølgningen har imidlertid også vist, at der har været manglende præcision i ministeriets vejledning, hvilket der er rettet op på.

Dataetik skal tages alvorligt, og der er behov for, at vi tænker os godt om på det her område

- Merete Riisager 

I forlængelse heraf ønsker regeringen nu at se på, hvordan bekymringerne om indsamlingen og opbevaring af data bedst kan adresseres. 

”Dataetik skal tages alvorligt, og der er behov for, at vi tænker os godt om på det her område. Der er et vigtigt hensyn til den enkelte borger. Det viser den seneste debat om trivselsmålingerne også”, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal se nærmere på brugen af personoplysninger på tværs af den offentlige sektor. Den tværministerielle arbejdsgruppe skal bl.a. bidrage til at skabe overblik over den offentlige sektors anvendelse af personoplysninger og overblik over de forskellige hensyn som brugen af personoplysninger medfører, herunder potentialer og udfordringer. Indsamlingen og opbevaringen af data fra trivselsmålingerne belyses i dette arbejde og gennemførslen af trivselsmålingen i folkeskolen for skoleåret 2018/2019 vil derfor afvente, at den tværministerielle arbejdsgruppe er nået længere med sit arbejde.

Gymnasieforligskredsen har ikke ønsket at udskyde trivselsmålingen, og da den skal gennemføres parallelt med trivselsmålingen på erhvervsuddannelsesområdet gennemføres disse som planlagt i efteråret 2018.